Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Osiek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr  125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek utworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Celem działania Zespołu będzie skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom krzywdzonym. Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych.

Zasady działania zespołu interdyscyplinarnego

Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorzy sądowi.

W jego skład mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż ww. podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli osoby, które znają problemy rodziny lub zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji.

Skład  Zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w danej rodzinie.

Podczas spotkań Zespołu planowane są następujące działania:

 1. diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych
 2. podział ról i działań
 3. ocena i weryfikacja dotychczasowych działań
 4. prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu (protokół oraz sprawozdania z realizacji podjętych działań zawierające wnioski).

Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są przede wszystkim:

 • rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka, współmałżonka, osoby niepełnosprawnej jak również osoby niespokrewnionej,
 • rodziny, w których nadużywany jest alkohol,
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi,
 • rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie  wobec małoletnich.

Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny,
 • prośbę dziecka,
 • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
 • informacje uzyskane z placówek oświatowych,
 • informacje od innych służb (urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych).

Tworzenie grup roboczych

Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy może tworzyć grupy robocze (zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Skład grupy roboczej został określony w ustawie i obejmuje te same podmioty, które wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego, z wyjątkiem kuratorów sądowych, których udział w przypadku grup roboczych jest fakultatywny.

Standardowo do grupy roboczej będzie powoływany:

 • Pracownik socjalny, w którego rejonie zamieszkuje dana rodzina,
 • Dzielnicowy, w którego rewirze zamieszkuje dana rodzina,
 • Przedstawiciel GKRPA,
 • Przedstawiciel placówki oświatowej, do której uczęszczają dzieci,
 • Przedstawiciel ochrony zdrowia.

Zadania grupy roboczej określone są w ustawie  i należą do nich w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi  do przemocy, oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Plan pomocy powinien zawierać:

 • dane osobowe (informacje, kogo dotyczy sprawa i kto bierze udział w posiedzeniu),
 • określenie – na podstawie diagnozy – obszaru pracy, czyli wskazanie celu działania,
 • podział zadań wśród członków grupy.

Zarówno członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego jak i grupy roboczej przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków muszą złożyć stosowne oświadczenie dotyczące poufności informacji i danych osobowych, w tym danych wrażliwych, które uzyskali w trakcie pracy.

Dnia 12 grudnia 2011 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 42/2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób, których łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.

ObecnySkład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

 1. Magdalena Czajka – Pedagog w ZSP w Osieku –Przewodniczący ZI
 2. Mirosława Kosecka – Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku,
 3. Beata Kazubowska - Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Osieku,
 4. Anna Liwandowska - Domaros – Przedstawiciel Komisariatu Policji w Skórczu, dzielnicowy Gminy Osiek,
 5. Patrycja Brzoska – Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku,
 6. Wiktoria Ziemer – Pielęgniarka Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical – Ośrodka Zdrowia w Osieku,
 7. Agnieszka Krawczyk - Pedagog w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku
 8. Dorota Nowińska-Bucka – Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd.

Przed przystąpieniem do pracy Zespołu zostały spełnione trzy formalne warunki do jego powstania.

W dniu 04.11.2011r. Rada Gminy w Osieku podjęła Uchwałę Nr IX/49/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zostały również podpisane porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym pomiędzy Gminą Osiek reprezentowaną przez ówczesnego Wójta, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.

Ostatecznym etapem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie było ww. Zarządzenie.

Miejscem obrad Zespołu Interdyscyplinarnego jest biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku przy  ul. Wyzwolenia 2

Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

W dniu 20.12.2012 r. o godz. 13.00  odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Osiek. W trakcie spotkania został wybrany Przewodniczący Zespołu – Pani Magdalena Czajka. Członkowie Zespołu zapoznali się z założeniami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z zadaniami Zespołu Interdyscyplinarnego w świetle przepisów prawa. Następnie wywiązała się dyskusja na temat przyszłości Zespołu i zakresu pracy.

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny lub osoba potrzebują pomocy, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku bądź do jednego z członków w celu zweryfikowania zaistniałego problemu rodziny.

Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.    

Kwestionariusz zgłoszeniowy - do pobrania

KONTAKT:

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GMINY OSIEK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
ul. Wyzwolenia 2
83-221 Osiek
tel. 58 582 12 23
e-mail: gopsosiek@poczta.onet.pl data wytworzenia2012-06-28
data udostępnienia2012-06-28
sporządzone przezKlein Małgorzata
opublikowane przezPatrycja Brzoska
ilość odwiedzin2001
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel.: 58 582 12 81, fax: 58 582 12 11, urzad@osiek.gda.pl, www.osiek.gda.pl/
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@