Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Osiek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Osiek  / Rada  / Uchwały kadencja 2014 - 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Uchwały kadencja 2014 - 2018 Uchwały kadencja 2014 - 2018


Uchwała Nr XXXI/204/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/113/2004 Rady powiatu Starogardzkiego z dnia 30 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr XXXI/203/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prpgnozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Nr XXXI/202/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Uchwała Nr XXXI/201/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórzennie

Uchwała Nr XXXI/200/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinach

Uchwała Nr XXXI/199/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku

Uchwała Nr XXXI/198/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie określania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Uchwała Nr XXXI/197/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Osiek maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Osiek miejsc sprzedaży tych napojów.

Uchwała Nr XXXI/196/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Osiek nr XV/78/2016 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXI/195/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Osiek nr XV/76/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamain za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXX/194/2018 z dnia19.07.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognowy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXX/193/2018 z dnia19.07.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXX/192/2018 z dnia19.07.2018 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXX/191/2018 z dnia 19.07.2018 w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXX/190/2018 z dnia 19.07.2018w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXX/189/2018 z dnia 19.07.2018 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIX/188/2018 z dnia 18.06.2018
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osiek za 2017 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIX/187/2018 z dnia 18.06.2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Osiek za 2017 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIX/186/2018 z dnia 18.06.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIX/185/2018 z dnia 18.06.2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIX/184/2018 z dnia 18.06.2018
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVI/169/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIX/183/2018 z dnia 18.06.2018
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIX/182/2018 z dnia 18.06.2018
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIX/181/2018 z dnia 18.06.2018
w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie podziału Powiatu Starogardzkiego na okręgi wyborcze

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/180/2018 z dnia 29.03.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/179/2018 z dnia 29.03.2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/178/2018 z dnia 29.03.2018
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2018 roku

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/177/2018 z dnia 29.03.2018
w sprawie podziału Gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/176/2018 z dnia 29.03.2018
w sprawie podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVII/175/2018 z dnia 25.01.2018
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVII/174/2018 z dnia 25.01.2018
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVII/173/2018 z dnia 25.01.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu Starogardzkiego umowy w sprawie wspólnej realizacji "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci” w 2018 roku

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVII/172/2018 z dnia 25.01.2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu Starogardzkiego umowy w sprawie wspólnej realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2018 - 2022"

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVII/171/2018 z dnia 25.01.2018
w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVII/170/2018 z dnia 25.01.2018
w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVI/169/2017  z dnia 19.12.2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVI/168/2017  z dnia 19.12.2017
w sprawie budżetu Gminy Osiek na rok 2018
DZ. URZ. WOJ. 2018.353 Ogłoszony: 31.01.2018

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVI/167/2017  z dnia 19.12.2017
w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVI/166/2017  z dnia 19.12.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVI/165/2017  z dnia 19.12.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVI/164/2017  z dnia 19.12.2017
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osiek na 2018 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVI/163/2017  z dnia 19.12.2017
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek na 2018 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVI/162/2017  z dnia 19.12.2017
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem nieruchomości stanowiących cmentarze

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXVI/161/2017  z dnia 19.12.2017
w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiek na lata 2017-2020”

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXV/160/2017  z dnia 26.10.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXV/159/2017  z dnia 26.10.2017
w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXV/158/2017  z dnia 26.10.2017
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok
DZ. URZ. WOJ. 2017.4190 Ogłoszony: 04.12.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXV/157/2017  z dnia 26.10.2017
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
DZ. URZ. WOJ. 2017.4189 Ogłoszony: 04.12.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXV/156/2017  z dnia 26.10.2017
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2018 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXV/155/2017  z dnia 26.10.2017
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
DZ. URZ. WOJ. 2017.4087 Ogłoszony: 29.11.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXV/154/2017  z dnia 26.10.2017
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2018”

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXV/153/2017  z dnia 26.10.2017
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osiek na 2017 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXV/152/2017  z dnia 26.10.2017
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Osieku w ośmioletnią szkołę podstawową

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXV/151/2017  z dnia 26.10.2017
w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXV/150/2017  z dnia 26.10.2017
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Osiek
DZ. URZ. WOJ. 2017.4088 Ogłoszony: 29.11.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIV/149/2017  z dnia 18.09.2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIV/148/2017  z dnia 18.09.2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Czersk

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIV/147/2017  z dnia 18.09.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIV/146/2017  z dnia 18.09.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIV/145/2017  z dnia 18.09.2017
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew będących pomnikami przyrody
DZ. URZ. WOJ. 2017.3513 Ogłoszony: 12.10.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIV/144/2017  z dnia 18.09.2017
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na usuwanie wyrobów zawierających azbest
DZ. URZ. WOJ. 2017.3522 Ogłoszony: 12.10.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIV/143/2017  z dnia 18.09.2017
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Społecznej

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIII/142/2017  z dnia 22.06.2017
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osiek za 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIII/141/2017  z dnia 22.06.2017
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Osiek za 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIII/140/2017  z dnia 22.06.2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radogoszczy

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIII/139/2017  z dnia 22.06.2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórzennie

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIII/138/2017  z dnia 22.06.2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinach

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIII/137/2017  z dnia 22.06.2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kasparusie

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIII/136/2017  z dnia 22.06.2017
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIII/135/2017  z dnia 22.06.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIII/134/2017  z dnia 22.06.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIII/133/2017  z dnia 22.06.2017
w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/129/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
DZ. URZ. WOJ. 2017.2625 Ogłoszony: 12.07.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXIII/132/2017  z dnia 22.06.2017
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gminnej na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXII/131/2017  z dnia 27.04.2017
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Osiek na lata 2016 – 2025

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXI/130/2017  z dnia 30.03.2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXI/129/2017  z dnia 30.03.2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXI/128/2017  z dnia 30.03.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXI/127/2017  z dnia 30.03.2017
w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Osiek na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXI/126/2017  z dnia 30.03.2017
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2017 roku

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XXI/125/2017  z dnia 30.03.2017
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XX/124/2017  z dnia 02.03.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XX/123/2017  z dnia 02.03.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XX/122/2017  z dnia 02.03.2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XX/121/2017  z dnia 02.03.2017
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XIX/120/2017 z dnia 26.01.2017
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XIX/119/2017 z dnia 26.01.2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XIX/118/2017 z dnia 26.01.2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XIX/117/2017 z dnia 26.01.2017
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Osiek z Zarządem Powiatu Starogardzkiego w sprawie wspólnej realizacji "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XIX/116/2017 z dnia 26.01.2017
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Osiek z Zarządem Powiatu Starogardzkiego w sprawie wspólnej realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2012 - 2017"

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/115/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie Statutu Sołectwa Wycinki
DZ. URZ. WOJ. 2017.445 Ogłoszony: 02.02.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/114/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie Statutu Sołectwa Suchobrzeźnica
DZ. URZ. WOJ. 2017.444 Ogłoszony: 02.02.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/113/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie Statutu Sołectwa Skórzenno
DZ. URZ. WOJ. 2017.443 Ogłoszony: 02.02.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/112/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie Statutu Sołectwa Radogoszcz
DZ. URZ. WOJ. 2017.441 Ogłoszony: 02.02.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/111/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie Statutu Sołectwa Osiek
DZ. URZ. WOJ. 2017.440 Ogłoszony: 02.02.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/110/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie Statutu Sołectwa Markocin
DZ. URZ. WOJ. 2017.442 Ogłoszony: 02.02.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/109/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie Statutu Sołectwa Lisówko
DZ. URZ. WOJ. 2017.439 Ogłoszony: 02.02.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/108/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie Statutu Sołectwa Kasparus
DZ. URZ. WOJ. 2017.432 Ogłoszony: 01.02.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/107/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie Statutu Sołectwa Karszanek
DZ. URZ. WOJ. 2017.438 Ogłoszony: 02.02.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/106/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie Statutu Sołectwa Jeżewnica
DZ. URZ. WOJ. 2017.437 Ogłoszony: 02.02.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/105/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie Statutu Sołectwa Cisowy
DZ. URZ. WOJ. 2017.436 Ogłoszony: 02.02.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/104/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie Statutu Sołectwa Bukowiny
DZ. URZ. WOJ. 2017.541 Ogłoszony: 08.02.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/103/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie Statutu Gminy Osiek
DZ. URZ. WOJ. 2017.408 Ogłoszony: 31.01.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/102/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie budżetu Gminy Osiek na rok 2017
DZ. URZ. WOJ. 2017.490 Ogłoszony: 06.02.2017

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/101/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/100/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/99/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/98/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek na 2017 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVIII/97/2016 z dnia 22.12.2016
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osiek na 2017 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVII/96/2016 z dnia 03.11.2016
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowinach

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVII/95/2016 z dnia 03.11.2016
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radogoszczy

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVII/94/2016 z dnia 03.11.2016
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kasparusie

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVII/93/2016 z dnia 03.11.2016
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVII/92/2016 z dnia 03.11.2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVII/91/2016 z dnia 03.11.2016
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVII/90/2016 z dnia 03.11.2016
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVII/89/2016 z dnia 03.11.2016
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVII/88/2016 z dnia 03.11.2016
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVII/87/2016 z dnia 03.11.2016
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2017”

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVII/86/2016 z dnia 03.11.2016
zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Osiek Nr XI/49/2015 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osiek na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVII/85/2016 z dnia 03.11.2016
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela wspomagającego

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVI/84/2016 z dnia 23.09.2016
w sprawie Osiek do realizacji projektu w ramach konkursu RPPM.03.02.01-IZ.01-22-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 3 EDUKACJA, Działania 3.2 EDUKACJA OGÓLNA, Poddziałania 3.2.1 JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVI/83/2016 z dnia 23.09.2016
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVI/82/2016 z dnia 23.09.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XVI/81/2016 z dnia 23.09.2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/80/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/79/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/78/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/77/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/76/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/75/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/74/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/73/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/72/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy pomiędzy Gminą Osiek i Powiatem Starogardzkim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/71/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XV/70/2016 z dnia 26.07.2016
w sprawie zarządzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Osiek dotyczącymi projektów statutów sołectw

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XIV/69/2016 z dnia 24.05.2016
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osiek za 2015 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XIV/68/2016 z dnia 24.05.2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Osiek za 2015 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XIV/67/2016 z dnia 24.05.2016
w sprawie wystąpienia Gminy Osiek ze Związku Gmin Wierzyca

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XIV/66/2016 z dnia 24.05.2016
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr  XIV/65/2016 z dnia 24.05.2016
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku

Uchwała Rady Gminy osiek Nr XIII/64/2016 z dnia z dnia 31.03.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XIII/63/2016 z dnia 31.03.2016
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 r.

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XIII/62/2016 z dnia 31.03.2016
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XIII/61/2016 z dnia 31.03.2016
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2016 roku

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XIII/60/2016 z dnia 31.03.2016
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Osiek na lata 2016 - 2018

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XII/59/2016 z dnia 08.02.2016
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XII/58/2016 z dnia 08.02.2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XII/57/2016 z dnia 08.02.2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Osiek z Zarządem Powiatu Starogardzkiego w sprawie wspólnej realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2012 - 2017"

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XII/56/2016 z dnia 08.02.2016
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Osiek z Zarządem Powiatu Starogardzkiego w sprawie wspólnej realizacji "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci"

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XII/55/2016 z dnia 08.02.2016
w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej przez działkę stanowiącą własność Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XI/54/2015 z dnia 29.12.2015
w sprawie budżetu gminy na rok 2016

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XI/53/2015 z dnia 29.12.2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XI/52/2015 z dnia 29.12.2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XI/51/2015 z dnia 29.12.2015
w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Osiek lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotu uprawnionego do udzielania tych ulg

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XI/50/2015 z dnia 29.12.2015
w sprawie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2015-2022

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XI/49/2015 z dnia 29.12.2015
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gminie Osiek na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XI/48/2015 z dnia 29.12.2015
w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr XI/47/2015 z dnia 29.12.2015
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Osiek przed sądami administracyjnymi

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr X/46/2015 z dnia 03.12.2015
sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr X/45/2015 z dnia 03.12.2015
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Osiek oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Uchwała Rady Gminy osiek Nr X/44/2015 z dnia 03.12.2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr X/43/2015 z dnia 03.12.2015
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr X/42/2015 z dnia 03.12.2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/130/2013 Rady Gminy Osiek z dnia 2 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia”

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IX/41/2015 z dnia 06.11.2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IX/40/2015 z dnia 06.11.2015
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IX/39/2015 z dnia 06.11.2015
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IX/38/2015 z dnia 06.11.2015
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IX/37/2015 z dnia 06.11.2015
w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IX/36/2015 z dnia 06.11.2015
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2016 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IX/35/2015 z dnia 06.11.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Osiek z Zarządem Powiatu Starogardzkiego w sprawie wspólnej realizacji "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci"

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IX/34/2015 z dnia 06.11.2015
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2016"

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IX/33/2015 z dnia 06.11.2015
w sprawie wyrażenia zgody na ratalny zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Osiek na remont części wspólnych budynku położonego w miejscowości Lisówko

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IX/32/2015 z dnia 06.11.2015
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Społecznej i Komisji Gospodarczej

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr VIII/31/2015 z dnia 17.09.2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr VIII/30/2015 z dnia 17.09.2015
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Gminy Osiek do składu Gminnej Rady Dzaiałalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr VII/29/2015 z dnia 25.06.2015
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr VI/28/2015 z dnia 30.04.2015
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Osiek za 2014 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr VI/27/2015 z dnia 30.04.2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego Gminy Osiek za 2014 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr VI/26/2015 z dnia 30.04.2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr VI/25/2015 z dnia 30.04.2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr VI/24/2015 z dnia 30.04.2015
w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr V/23/2015 z dnia 24.03.2015
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr V/22/2015 z dnia 24.03.2015
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr V/21/2015 z dnia 24.03.2015
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2015 roku

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IV/20/2015 z dnia 10.02.2015
w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2015

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IV/19/2015 z dnia 10.02.2015
w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego do wykonywania wobec przewodniczącego Rady Gminy Osiek czynności w zakresie podróży służbowych

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IV/18/2015 z dnia 10.02.2015
w sprawie ustalenia stawki za używanie własnego pojazdu dla celów służbowych przez radnych Rady Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IV/17/2015 z dnia 10.02.2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IV/16/2015 z dnia 10.02.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Wójta Gminy Osiek z Zarządem Powiatu Starogardzkiego w sprawie wspólnej realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2012-2017"

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IV/15/2015 z dnia 10.02.2015
w sprawie wyrażenia zgody na zawracie porozumienia Wójta Gminy Osiek z Zarządem Powiatu Starogardzkiego w sprawie wspólnej realizacji "Powiatowego programu profilaktyki wad postawy u dzieci"

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IV/14/2015 z dnia 10.02.2015
w sprawie ustalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Osiek"

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr IV/13/2015 z dnia 10.02.2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr III/12/2014 z dnia 29.12.2014
w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr III/11/2014 z dnia 29.12.2014
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Osiek na 2015 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr III/10/2014 z dnia 29.12.2014
w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek na 2015 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014
w sprawie budżetu gminy na 2015 rok

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr III/8/2014 z dnia 29.12.2014
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr III/7/2014 z dnia 29.12.2014
w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr II/6/2014 z dnia 12.12.2014
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr II/5/2014 z dnia 12.12.2014
w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr II/4/2014 z dnia 12.12.2014
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek  Nr I/3/2014 z dnia 01.12.2014
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr I/2/2014 z dnia 01.12.2014
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Osiek

Uchwała Rady Gminy Osiek Nr I/1/2014 z dnia 01.12.2014
w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Osiek

 

Archiwum - czytaj tu

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego (dla Gminy Osiek) - http://edziennik.gdansk.uw.gov.pldata wytworzenia2018-07-24
data udostępnienia2018-07-24
sporządzone przez
opublikowane przezPatrycja Brzoska
ilość odwiedzin3104
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel.: 58 582 12 81, fax: 58 582 12 11, urzad@osiek.gda.pl, www.osiek.gda.pl/
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@