Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Osiek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Osiek  / Sprawy - druki do pobrania  / Zezwolenia na sprzedaż alkoholi
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zezwolenia na sprzedaż alkoholi Zezwolenia na sprzedaż alkoholi

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży /gastronomia/

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust .1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Uwagi:

Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Gminy Osiek i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa) mieści się w limicie ustalonym przez Radę Gminy Osiek.

Tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych  dotyczy zarówno lokalu jak i ogródka stanowiącego integralną część lokalu, jeżeli jest w nim również prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata.


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust .1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Uwagi:

Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Gminy Osiek i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa) mieści się w limicie ustalonym przez Radę Gminy Osiek.

Tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych  dotyczy zarówno lokalu jak i ogródka stanowiącego integralną część lokalu, jeżeli jest w nim również prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych. 
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata.


Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 1. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

 1. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 2. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
 3. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Gminy Osiek (Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003) - w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja 30 września danego roku kalendarzowego.

Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Opłata skarbowa

17 zł - za pełnomocnictwo.

17 zł - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. (Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentem. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych „odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty”.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- gotówką w kasie Urzędu Gminy Osiek

- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Osiek (Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003).


Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych.

Posiadane zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z odpowiednim dowodem potwierdzającym dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia (do wglądu) lub zaświadczenie o posiadaniu tego zezwolenia – nie dotyczy przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia wydane przez organ właściwy dla gminy Osiek oraz innych przedsiębiorców jeżeli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) figuruje informacja o posiadanych przez nich zezwoleniach.

Szkic sytuacyjny terenu obrazujący lokalizację punktu sprzedaży w terenie, z zaznaczeniem granic punktu sprzedaży oraz, w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście, z precyzyjnym zaznaczeniem tego wejścia.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy  związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

Opłaty:

Opłata za zezwolenie:

43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłata wnoszona jest bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Osiek (Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003)..

Uwagi:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni.

Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami uchwały Rady Gminy Osiek i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa) mieści się w limicie ustalonym przez Radę Gminy Osiek.

Sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie otrzymanego zezwolenia nie może być prowadzona w miejscu innym niż wskazane we wniosku i którego lokalizacja została potwierdzona podczas oględzin punktu sprzedaży.


Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

 1. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  za pośrednictwem Urzędu Gminy Osiek, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 2. Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Urzędu Gminy Osiek, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356).
 3. Uchwała Nr III/31/2002 Rady Gminy Osiek z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Osiek (Dz. U Woj. Pom. z 2003 r. Nr 31 poz. 368) 
 4. Uchwała Nr XXVII/175/2002 Rady Gminy Osiek z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie przyjęcia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2002 r. Nr 40 poz. 926). 
 5. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
 6. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

Wymagane załączniki:

 1. Wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 2. Wzór formularza oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim).
 3. Wzór formularza wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem duplikatu może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa

Opłaty:

24zł - opłata skarbowa za wydanie duplikatu

17zł – opłata za pełnomocnictwo

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • gotówką w kasie Urzędu Gminy Osiek
 • bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Osiek (Bank Spółdzielczy w Skórczu nr konta 42 8342 0009 0014 0416 2000 0003

Termin odpowiedzi:

Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:

Brak.

Uwagi:

Brak.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282)

Wymagane załączniki:

Brak.data wytworzenia2013-01-07
data udostępnienia2013-01-07
sporządzone przezKlein Małgorzata
opublikowane przezMałgorzata Klein
ilość odwiedzin551
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel.: 58 582 12 81, fax: 58 582 12 11, urzad@osiek.gda.pl, www.osiek.gda.pl/
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@