Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Osiek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Osiek  / Zamówienia publiczne i ogłoszenia  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia


GMINA OSIEK: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W OSIEKU Numer ogłoszenia: 88288 - 2011; data zamieszczenia: 21.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Data ogłoszenia przetargu:2011.04.21
Data otwarcia ofert:2011.05.09


GMINA OSIEK:DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W OSIEKU”

Numer ogłoszenia: 88288 - 2011; data zamieszczenia: 21.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Osiek , ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, woj. pomorskie, tel. 58 582 12 82, fax. 58 582 12 11.

·Adres strony internetowej zamawiającego:www.osiek.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa i montaż urządzeń sportowych oraz wyposażenie sali gimnastycznej w Osieku ”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Dostarczenie wraz z montażem, fabrycznienowego (posiadającego gwarancję producenta) sprzętu sportowego wasortymencie oraz ilościach podanych w wykazie wyposażenia do sali gimnastycznej w Osieku stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. 2. Dostarczone wyposażenie musi być zgodne z europejskimi normami, posiadać aktualne certyfikaty uprawniające do oznaczania sprzętu i wyposażenia sportowego znakiem bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującym prawem (zgodność urządzeń lub sprzętu sportowego z wymogami bezpieczeństwa produktów i higieny użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktu - Dz.U. z 2003 r., Nr 229, poz. 2275, z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne - Dz.U. z 1997 r., Nr 63, poz.395 ), certyfikat lub atest bezpieczeństwa użytkowania oraz korzystania, wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji )..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

·Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

    • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, polegających na zwiększeniuilości oraz rozszerzeniu asortymentu wyposażenia sali gimnastycznej

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):37.00.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III. 1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

·Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oWykonawca powinien w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonać minimum jedną usługę polegającą na dostawie z montażem wyposażenia stałego i ruchomego sali gimnastycznej o wartości co najmniej 200.000 zł.

·III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

·III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

oZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian istotnych postanowień treści umowy,w następujących przypadkach: 1. konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od stron umowy, 2. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, z przyczyn technicznych, uniemożliwiających jego realizacje w pełnym zakresie, 3. zmianę elementu przedmiotu zamówienia, jeżeli okaże się, że dostawa i montaż elementu zamiennego będzie korzystniejszy dla zamawiającego bez zmiany wynagrodzenia i obniżenia (zaniżenia ) parametrów użytkowych elementu zamiennego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.osiek.gda.pl, http://wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/osiek
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Osiek ul. Kwiatowa 30 , 83-221 Osiek

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:09.05.2011roku, godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Osiek ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

Do pobrania:

SIWZ

Specyfikacja techniczna hali

Wykaz sprzętu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

____________

przekrój A-A

przekrój B-B

przekrój C-C

rzut parteru

rzut piętra

------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania z dnia 28-04-2011:

Pytanie nr 1.
Dotyczy – wykładziny ochronnej.
a) Czy szerokość rolek może wynosić 2m? Ta szerokość rolki jest standardowa.

Odpowiedź:
Dopuszcza się szerokość rolek o szer. 2m (standardowej)

Pytania nr 2.
Dotyczy – wyposażenia sali klubowej.
a) Stoliki 4-osobowe (z metalowymi nogami zakończone plastikowymi stopkami). Proszę o podanie wymiarów.
Odpowiedź:
Wymiary stolików w sali klubowej: 120cm x 75cm. z metalowymi nogami zakończone plastikowymi stopkami.

b) Krzesła wybijane. Proszę o podanie dokładniejszego opisu lub zdjęcia.
Odpowiedź:
Krzesła tapicerowane siedzisko i oparcie.
(siedzisko wraz z oparciem) koloru jasny brąz z metalowymi nogami zakończone plastikowymi stopkami.

Pytanie nr 3.
Dotyczy – wyposażenia pokoju nauczyciela.
a) Biurko i fotel obracany. Proszę o podanie wymiarów biurka.

Odpowiedź:
Biurko w pokoju nauczyciela o wymiarach: 120cm x 60cm. (wys. biurka standardowa)

b) Stolik i dwa fotele. Proszę o podanie wymiarów stolika.

Odpowiedź:
Stolik w pokoju nauczyciela o wymiarach: 80cm x 60cm (wys. biurka standardowa).

c) Szafka narożna kuchenna. Proszę o podanie wymiarów.

Odpowiedź:
Szafka kuchenna do pokoju nauczyciela o wymiarach szer. 100cmx90cm wys. x 50cm gł. (zamykana na kluczyk)

Odpowiedzi na pytania z dnia 28-04-2011:

Pytanie nr 1.
Czy do tablicy wyników sportowych jest przygotowana instalacja elektryczna.

Odpowiedź:
Do tablicy wyników sportowych jest przygotowana instalacja elektryczna.

Pytanie nr 2.
Czy zamawiający dopuszcza drabinki wykonane z drewna iglastego.

Odpowiedź:
Nie dopuszcza się drabinek gimnastycznych z drewna iglastego.
Pytanie nr 3.
Czy zamawiający dopuszcza standardową szerokość drabinki 90cm. Zamiast 200x80cm.

Odpowiedź:
Tak dopuszcza się szerokość drabinki 90cm x 200cm.

Pytanie nr 4.
Proszę o podanie dokładnych parametrów technicznych dotyczących sprzętu nagłaśniającego.

Odpowiedź:
Sprzęt nagłaśniający: 2 kolumny trójdrożne 450W/8ohm, wzmacniacz + mixer 2x500W/4ohm, 2x350/8ohm, 2 mikrofony (bezprzewodowe) dwukanałowe na akumulatorek z zasilaczem 9V, statyw kolumnowy x 2 szt., statyw mikrofonowy x 2 szt. oraz okablowanie.

Pytanie nr 5.
Proszę o podanie dokładnych wymiarów mebli, (gdyż podane w specyfikacji są niedostateczne) tzn:
- stoliki 4osobowe (z metalowymi nogami zakończone plastikowymi stopkami)
Odpowiedź:
Wymiary stolików w sali klubowej: 120cm x 75cm. z metalowymi nogami zakończone plastikowymi stopkami.

- krzesła wybijane
Odpowiedź:
Krzesła wybijane (siedzisko wraz z oparciem) koloru jasny brąz z metalowymi nogami zakończone plastikowymi stopkami.

- Szafka stojąca z półkami, zamykana na kluczyk, o wym. szer. 1mx2m wys.(szafka do gier).
Odpowiedź:
Szafka stojąca , zamykana na kluczyk (z półkami standartowymi) o wym. szer. 1mx2m wys.(szafka do gier).

-Szafka kuchenna (zamykana na klucz-wisząca szer. 60cm) oraz szafka do naczyń szer. 250cm (mieszcząca się pod parapetem
Odpowiedź:
Szafka kuchenna (zamykana na klucz-wisząca szer. 60cmx80cm wys.) oraz szafka do naczyń szer. 250cm x 90cm wys. (mieszcząca się pod parapetem).

- Biurko i fotel obracany
Odpowiedź:
Biurko o wymiarach 120cm x 60cm (wys. standardowa).

- Stolik i dwa fotele.
Odpowiedź:
Stolik o wymiarach 80cm x 60cm (wys. standardowa).

-Szafka narożna kuchenna
Odpowiedź:
Szafka kuchenna szer. 100cmx90cm wys. x 50cm gł. (zamykana u na kluczyk).

-Szafka zamykana u dołu na kluczyk, u góry półki szer. 100cmx200cm
Odpowiedź:
Szafka o wymiarach 100cm wys.x200cm szer. (zamykana u dołu na kluczyk do 100cm, u góry półki standardowe).

Pytanie nr 6.
Czy wieszak na ubranie ma być zawieszany na ścianie.
Odpowiedź:
Tak ma być zawieszany na ścianę.

Pytanie nr 7.
Czy oznaczenia na drzwi mają być przyklejone czy przykręcane do drzwi.

Odpowiedź:
Oznaczenia na drzwi mają być przyklejane.

Odpowiedzi na pytania z dnia 04-05-2011:

Pytanie nr 1.
Koszykówka – boisko główne. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie obręczy uchylnych z siłownikami gazowymi zamiast sprężyn ?.
Odpowiedź:
Dopuszcza się.
Pytanie nr 2.
Siatkówka – boisko główne oraz boiska treningowe. Czy w podłożu hali zostały wcześniej wykonane tuleje montażowe? Jeżeli tak prosimy o podanie parametrów zamontowanych tulei. W związku z powyższym czy należy wycenić montaż tulei (oraz tuleje) pod słupki opisane przez zamawiającego?
Odpowiedź:
W podłodze na boisku głównym jak i treningowym zostały wcześniej zamontowane tuleje do siatkówki ze względu na ogrzewanie podłogowe.
Pytanie nr 3.
Siatkówka – boisko główne. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie stanowiska sędziowskiego do siatkówki wykonanego z stali, malowanego proszkowo? Informujemy, iż aluminium jest zbyt słabym materiałem do wykonania stanowiska sędziowskiego.
Odpowiedź:
Stanowisko sędziowskie należy wykonanać z aluminium, malowane proszkowo, z regulacją wysokości podestu dla sędziego, uchylnym oparciem i podstawką do pisania. Nie brudzące i antypoślizgowe stopki oraz kółka ułatwiające transport stanowiska.
Pytanie nr 4.
Piłka ręczna – boisko główne. Czy w przypadku piłki ręcznej należy wycenić montaż bramek?
Odpowiedź:
Należy wycenić montaż bramek.
Pytanie nr 5.
Piłkochwyty na ściany. Informujemy, iż nie ma siatek o oczkach 30x30 mm, w związku z powyższym czy zamawiający dopuszcza zastosowanie siatek o oczkach 45x45 mm lub 50x50 mm?
Odpowiedź:
Dopuszcza się zastosowanie siatek o oczkach 45x45 mm
Pytanie nr 6.
Piłkochwyty na ściany. Czy w przypadku piłkochwytów na ściany, luźno wiszących należy przewidzieć marszczenie siatek (dodanie do wymiaru około 15% szerokości)?. Informujemy, iż podane wymiary nie wystarczą do prawidłowej ochrony wymienionych ścian.
Odpowiedź:
Należy dodać do wymiaru siatek ok. 15% szerokości na marszczenie.
Pytanie nr 7.
Trybuny składane. Czy trybuny mają posiadać układ jezdny (każdy segment trybuny osobno), który zapewnia ich mobilność (np. wyjazd do magazynu)? Informujemy, iż trybuny składane 3-rzędowe po złożeniu mają wymiar ~115 cm, a po rozłożeniu ~185 cm. Czy w związku z powyższym zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?
Odpowiedź: Trybuny mają posiadać układ jezdny (każdy segment trybuny osobno), który zapewnia ich mobilność. Dopuszcza się wymiar ~115 cm przy złożeniu, a po rozłożeniu ~185 cm.
Pytanie nr 8.
Wykładzina ochronna. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie wykładziny ochronnej zgodnej z opisem SIWZ o grubości 1,5 mm w rolkach o szerokości 2,03 m w kolorze czarnym, niebieskim lub zielonym?
Odpowiedź:
Dopuszcza się kolor zielony, przebadaną przez Państwowy Zakład Higieny pod kątem spełnienia wymagań higienicznych do stosowania wykładziny jako zabezpieczenie podłogi sportowej na czas imprez pozasportowych.
Pytanie nr 9.
Sprzęt nagłaśniający. Prosimy o podanie konkretnej specyfiki nagłośnienia. Czy nagłośnienie ma być przenośne, czy zamontowane na stałe?
Odpowiedź:
Sprzęt nagłaśniający: 2 kolumny trójdrożne 450W/8ohm, wzmacniacz + mixer 2x500W/4ohm, 2x350/8ohm, 2 mikrofony (bezprzewodowe) dwukanałowe na akumulatorek z zasilaczem 9V, statyw kolumnowy x 2 szt., statyw mikrofonowy x 2 szt., oraz okablowanie.
Pytanie nr 10.
Drabinki gimnastyczne w sali korekcyjnej . Informujemy, iż prawidłowy wymiar drabinek zgodnie z normami to 250x90 cm. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie takich drabinek?
Odpowiedź:
Dopuszcza się szerokość drabinki 90cm x 200cm

Odpowiedzi na pytania z dnia 04-05-2011 (2):

Pytanie nr 1.
Dotyczy - tablicy wyników.
Odpowiedź:
Tablica wyników elektroniczna, sterowana za pomocą pilota, wymiary 180x100x6cm

Pytanie nr 2.
Dotyczy – sprzętu nagłaśniającego.
Odpowiedź:
Sprzęt nagłaśniający: 2 kolumny trójdrożne 450W/8ohm, wzmacniacz + mixer 2x500W/4ohm, 2x350/8ohm, 2 mikrofony (bezprzewodowe) dwukanałowe na akumulatorek z zasilaczem 9V, statyw kolumnowy x 2 szt., statyw mikrofonowy x 2 szt., oraz okablowanie.

Pytania nr 3.
Dotyczy – wyposażenia sali klubowej.
Odpowiedź:
- Wymiary stolików w sali klubowej: 120cm x 75cm. z metalowymi nogami zakończone plastikowymi stopkami.
- Krzesła tapicerowane siedzisko i oparcie. (siedzisko wraz z oparciem) koloru jasny brąz z metalowymi nogami zakończone plastikowymi stopkami.
- Szafka kuchenna (zamykana na klucz-wisząca szer. 60cmx80cm wys.x40 gł) oraz szafka do naczyń szer. 250cm x 90cm wys. (mieszcząca się pod parapetem) z drzwiczkami (wewnątrz półki).
- Szafka stojąca , zamykana na kluczyk (z półkami standartowymi) o wym. szer. 1mx2m wys. i głębokości 50cm (szafka do gier).

Pytanie nr 4.
Dotyczy – wyposażenia pokoju nauczyciela.
Odpowiedź:
- Biurko w pokoju nauczyciela o wymiarach: 120cm x 60cm. (wys. biurka standardowa)
- Stolik w pokoju nauczyciela o wymiarach: 80cm x 60cm (wys. biurka standardowa).
- Szafka kuchenna do pokoju nauczyciela o wymiarach szer. 100cmx90cm wys. x 50cm gł. (zamykana na kluczyk)
- Stolik o wymiarach 80cm x 60cm (wys. standardowa) + 2 fotele
- Szafka o wymiarach 100cm wys.x200cm szer. (zamykana u dołu na kluczyk do 100cm, u góry półki standardowe).
- Wieszak na ubranie z podwójnymi haczykami co 15cm na listwie drewnianej o szer. 60cm
- Tablica korkowa wym. szer. 100cmx60cm

Odpowiedzi na pytania z dnia 05-05-2011:

Pytanie nr 1.
Wobec zapisu SIWZ (Pkt. V ppkt. 12 „opinia stwierdzająca zgodność urządzeń lub sprzętu stwierdzająca zgodność urządzenia lub sprzętu sportowego z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275), Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1997r. w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymogami bezpieczeństwa i higieny korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 63, poz. 395) oraz certyfikat lub atest bezpieczeństwa użytkowania oraz korzystania wydany przez jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji - kserokopie”) o konieczności załączenia do oferty przetargowej certyfikatów bezpieczeństwa B zgodnie ze SPECYFIKACJĄ - WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W OSIEKU na urządzenia z adnotacją Certyfikat bezpieczeństwa B.
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający żąda od Wykonawców oprócz wskazanych w SPECYFIKACJI - WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W OSIEKU urządzeń z adnotacją Certyfikat bezpieczeństwa B dołączenia również certyfikatów bezpieczeństwa B na następujące pozycje wykazu SPECYFIKACJI - WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ tj.:
- osłony słupów do siatkówki
- siatka do siatkówki
- siatka do piłki ręcznej
- piłeczki do unihokeja meczowe
- siatka ochronna zabezpieczająca ściankę szczytową
- trybuna składana 3-rzędowa
- wózek do transportu i magazynowania rolek wykładziny
Odpowiedź:
Na w/w sprzęt zamawiający wymaga również certyfikatów bezpieczeństwa B.

Pytanie nr 2.
Wobec zapisu SIWZ o parametrach wykładziny ochronnej o szerokości 3 m, grubości 1,5 mm w kolorze ciemnopomarańczowym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający nieopatrznie nie dopuścił się omyłki i wykładzina ochrona nie powinna być o maksymalnej szerokości do 1,5 m i grubości od 1,6 mm w kolorze grafitowym bądź zielonym przebadaną przez Państwowy Zakład Higieny pod kątem spełnienia wymagań higienicznych do stosowania wykładziny jako zabezpieczenie podłogi sportowej na czas imprez pozasportowych. Mając na uwadze bezpieczeństwo przyszłych użytkowników hali w Osieku, czy Zamawiający nie powinien żądać od Wykonawców załączenia do oferty przetargowej atestu higienicznego na wykładzinę ochronną w rolkach. Prosimy o postawienie takiego wymogu przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Dopuszcza się szerokość rolek o szer. 2m, w kolorze zielonym, przebadanej przez Państwowy Zakład Higieny pod kątem spełnienia wymagań higienicznych do stosowania wykładziny jako zabezpieczenie podłogi sportowej na czas imprez pozasportowych.

Pytanie nr 3.
Zamawiający wskazuje do wyceny tabliczki oznaczenia drzwi, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie z jakiego materiału mają być te tabliczki wykonane oraz wielkość czcionki jaką mają być wykonane napisy na tabliczkach?
Odpowiedź:
Tabliczki o wym. 80x80mm oraz ~290x80mm wykonane z PCV (wielkość czcionki należy dopasować do wymiarów tabliczki).

Pytanie nr 4.
Czy wózek do transportu i magazynowania rolek wykładziny ma pomieścić 3 rolki wykładziny?
Odpowiedź:
Wózek do transportu i magazynowania rolek wykładziny ma pomieścić 3 rolki wykładziny.

Pytanie nr 5.
Czy wobec konieczności załączenia certyfikatów bezpieczeństwa B (wydanych przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji) na urządzenia sportowe Oferent nie powinien wykazać się autoryzacją właściciela certyfikatu. Wymóg ten wyeliminowałby ryzyko niepowołanego posługiwania się tym dokumentem. Autoryzacja właściciela dokumentu oznaczałby posiadanie przez certyfikat klauzuli o następującej treści:
Wydała firma (właściciel certyfikatu lub atestu)
Dla firmy (składający ofertę lub Zamawiający)
Dotyczy przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez Gminę Osiek
na „Dostawę i montaż urządzeń sportowych oraz wyposażenie Sali gimnastycznej w Osieku
Każdy certyfikat koniecznie musiałby być opatrzony pieczęcią firmową i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 200r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DZ.U. Nr 6 z 22.01.2003 poz. 69), informuje, że w odniesieniu do mebli szkolnych oraz urządzeń rekreacyjno-sportowych dla placówek edukacyjnych zastosowanie mają jedynie certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami wydane przez „trzecią strone” jakimi są akredytowane Jednostki Certyfikujące wyroby.

Pytanie 6
Wobec konieczności wyceny sprzętu nagłaśniającego hali sportowej w Osieku Firma Interplastic zwraca się z prośbą o sprecyzowanie, czy pod lakonicznym opisem sprzętu nagłaśniającego miał na myśli mobilny zestaw nagłaśniający rozstawiany przy każdorazowej potrzebie użytkowania tj.:
- Kolumna głośnikowa NOVA VS 15 15"/1,5" 2 drożny, 400W 2 szt.
- Wzmacniacz mocy NovaX-1200, 2x600,40hm 1 szt.
- Złącze Speakon NL-2FC Neutrik 4 szt.
- WMS-45 Vocal SET BAND A – System, bezprzewodowy AKG 2 szt.
- Podwójny odtwarzacz CD, USB 1 szt.
- EPM 6ch mikser fonii Soundcraft 1 szt.
- Skrzynia typu Rack 19"20U na kołach 1 szt.
- Kabel głośnikowy SPC-525/SW 20 m
- MLC-152/SW Kabel Mikrofonowy 6 m
- Złącze XLR NC-3MX Neutrik 4 szt.
- Złącze XLR NC-3FX Neutrik 4 szt.
- Złącze jack NP-2C Neutrik 2 szt.
- NYS373-0 Wtyk RCA na kabel(czarny) 2 szt.
- BOX-4 Statyw Głośnikowy 2 szt.
- Montaż złącza 12 szt.

Odpowiedź:
Sprzęt nagłaśniający: 2 kolumny trójdrożne 450W/8ohm, wzmacniacz + mixer 2x500W/4ohm, 2x350/8ohm, 2 mikrofony (bezprzewodowe) dwukanałowe na akumulatorek z zasilaczem 9V, statyw kolumnowy x 2 szt., statyw mikrofonowy x 2 szt., oraz okablowanie.


ZP/341-3/11

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/341-3/11

Nazwa zadania:DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SPORTOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ W OSIEKU”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

INTERPLASTIC

ROGER ŻÓŁTOWSKI

TUCHOM 146

80-209 CHWASZCZYNO

za cenę: 155 387,75 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium „cena”.

Do podpisania umowy na w/w zadanie Zamawiający zaprosi Wykonawcę odrębnym pismem.

Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz KodeksCywilny

Streszczenie oceny i porównania ofert

Lp.

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba punktów

wkryterium

1

PESMENPOL-FIRMAPRODUKCYJNO-HANDLOWA

32-425 TRZEMEŚNIA 53

83,39

2

FIRMA JONEX-SPORT

KRZYSZTOF OLSZEWSKI

UL. BANKU MIAST 4

06-500 MŁAWA

89,80

3

BESTSPORT PRO Sp. z o.o.

UL. Grunwaldzka 5

34-300 ŻYWIEC

88,04

4

ZAKŁADY SPRZĘTU SPORTOWEGO ”POLSPORT”

Sp. z o.oul. Wyzwolenia 59

43-300 BIELSKO- BIAŁA

93,80

5

FHU PROFI-SPORT

Ul. Bardowskiego 1

35-505 RZESZÓW

81,82

6

INTERPLASTIC

ROGER ŻÓŁTOWSKI

TUCHOM 146

80-209 CHWASZCZYNO

100,00

Osiek,12.5.2011r.

WÓJT GMINY

Stanisława Kurowska


data wytworzenia2011-05-11
data udostępnienia2011-05-11
sporządzone przezMałgorzata Klein
opublikowane przezJoanna Chabowska
ilość odwiedzin68
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel.: 58 582 12 81, fax: 58 582 12 11, urzad@osiek.gda.pl, www.osiek.gda.pl/
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@