Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Osiek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Osiek  / Zamówienia publiczne i ogłoszenia  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia


Gmina Osiek: REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE OSIEK W MIEJSCOWOŚCIACH KARSZANEK , KASPARUS, LISÓWKO I WYCINKI.

Data ogłoszenia przetargu:2010.08.23
Data otwarcia ofert:2010.09.07


Gmina Osiek:REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE OSIEK W MIEJSCOWOŚCIACH KARSZANEK , KASPARUS, LISÓWKO I WYCINKI.

Numer ogłoszenia: 261076- 2010;

data zamieszczenia:23.08.2010r

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Osiek

Ul. Kwiatowa 30

83-221 Osiek

woj. pomorskie, tel. 058 5821282, faks 058 5821211.

??Adres strony internetowej zamawiającego:www.osiek.gda.pl

??Adres strony internetowej, pod którym dostępne sąinformacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE OSIEK W MIEJSCOWOŚCIACH KARSZANEK , KASPARUS, LISÓWKOI WYCINKI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W GMINIE OSIEK W MIEJSCOWOŚCIACH KARSZANEK , KASPARUS, LISÓWKOI WYCINKI.

. W zakres zadania wchodzi:

1) W miejscowości WYCINKI:

a) wymiana stolarki okiennej naPCV - 14 szt.

b) wymiana stolarki drzwiowej - 5 szt.

c) wymiana drzwi balkonowych na PCV -1 szt.

d) skucie tynku –28 m2

e) wykonanie sufitu podwieszanego na konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami K-G-28 m2

f) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr.15cm–179 m2

g) okładziny poddasza z płyt K-G na stelażu mocowanego do drewnianej konstrukcji dachu –179 m2

h) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych –220 m2

i) wykonanie gładzi gipsowych –220 m2

j) demontaż istniejącej podłogi drewnianej oraz wykonanie nowej podłogi z desek-125,510m2

k) wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt paździerzowych podłogi od spodu konstrukcji na ruszcie – 125,510m2

l) odgrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym belek i krawędziaków –125,510 m2

ł) ułożenie podłogi drewnianej wraz z ułożeniem płyty OSB-125,510 m2,

m) wymiana balustrady drewnianej – 15 mb.,

n)wymiana kontaktów – 15 szt. oraz montaż lamp oświetleniowych – 10 szt.

o) remont istniejących schodów drewnianych wraz z polakierowaniem – 9,26m2

p) wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych –7,84 m2.

2) W miejscowości Lisówko:

a)wymiana drzwizewnętrznych na drzwi aluminiowe profil ciepły – 1 szt.

b)wymiana drzwi płytowych wewnętrznych -1 szt.

c)wymiana 3 szt. okien na okna PCV,

d) wykonanie posadzki z płytek GRES na powierzchni7,76 m2

3)W miejscowości Karszanek:

a)wymiana okien na okna PCV – 5 szt.

b)wymiana skrzydeł drzwiowych z ościeżnicą – 2 szt.

c)utwardzenie terenu kostką brukową betonową gr.6 cm-21,1 m2

4) W miejscowości Kasparus :

a)wymiana skrzydeł drzwiowych – 6 szt,

b)wymiana okien na okna z PCV – 13 szt..

c)wymiana drzwi na drzwiz PCV- szt. 1

d) rozbiórka pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych i jego utylizacja–195 m2

e) pokrycie dachu blachodachówką -195m2

f) montaż rur spustowych – 6,9 mb.

g) montaż rynien dachowych – 29,0 mb.

h) wykonanie obróbek blacharskich – 30m2

i) przygotowanie podłoża ścian zewnętrznych pod ocieplenie-193,98 m2

j) ocieplenie ścian płytami styropianowymi12 cm193,938 m2

k) wykonanie tynku cienkowarstwowego –193,938 m2

Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w przedmiarach robót. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

II.1.4) Czy przewiduje sięudzielenie zamówieńuzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1,

II.1.6) Czy dopuszcza sięzłożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza sięzłożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie:

30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

?Czy przewiduje sięudzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

?III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładająobowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie, że posiada

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności przy realizacji

zamówienia.

?III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że okresie ostatnich 5 lat, przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości, co

najmniej 100000,00zł każda z nich, odpowiadających swoim rodzajem robotom

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie, że

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

?III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji

zamówienia będzie dysponował przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

?III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie, że znajduje

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ

DOSTARCZYĆWYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

?III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcęwarunków, o których

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

?wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

?wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, jakości lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

?oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania

takich uprawnień

?III.4.2) W zakresie potwierdzeniao niepodleganiuwykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

?oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia?wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:?inne dokumenty, referencje, protokoły odbioru

III.6) Czy ogranicza sięmożliwośćubiegania sięo zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowiąosoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sięistotne zmiany postanowieńzawartej umowy w stosunku do treści oferty,na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy:tak

Dopuszczalne zmiany postanowieńumowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

a) zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy b) termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, jak: - konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, - wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń, kolizji, mających wpływ na opóźnienie terminu wykonania robót - z powodu nieprzewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, - wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, - opóźnienia realizacji robót z powodu innej siły wyższej,

c) uzasadnionej konieczności zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunkówzamówienia:www.osiek.gda.pl,

http://wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/osiek

Specyfikacjęistotnych warunków zamówienia można uzyskaćpod adresem:Urząd Gminy Osiek ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pokój nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:07.09.2010 godzina 11:00,

miejsce: Urząd Gminy Osiek

ul. Kwiatowa 30,

83-221 Osiek, sekretariat Urzędu..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach:30(od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ześrodków Unii Europejskiej:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 (Odnowa i rozwój wsi) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje sięunieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznaniaśrodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowiśrodków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały byćprzeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie


SIWZ 1

SIWZ 2

SIWZ 3

przedmiar

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - Świetlica Wycinki

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - Świetlica Karszanek i Lisówko

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - Świetlica Kasparus


Wyjaśnienie do SIWZ


Pytania do SIWZ

  1. Pytania i odpowiedzi


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

data wytworzenia2010-09-08
data udostępnienia2010-09-08
sporządzone przezMałgorzata Klein
opublikowane przezMałgorzata Klein
ilość odwiedzin103
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel.: 58 582 12 81, fax: 58 582 12 11, urzad@osiek.gda.pl, www.osiek.gda.pl/
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@