Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Osiek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Osiek  / Zamówienia publiczne i ogłoszenia  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia


Pełnienie wielobranżowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych i mieszkańców Gminy Osiek

Data ogłoszenia przetargu:2010.02.10
Data otwarcia ofert:2010.02.26


Gmina Osiek woj. pomorskie ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych

na pełnienie

wielobranżowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

przyrealizacji zadania pn.

„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych i mieszkańców Gminy Osiek”.


Numer ogłoszenia:
37902 – 2010,data zamieszczenia:10.02.2010r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

ZAMAWIAJĄCY:

I. 1) Nazwa i adres:Gmina Osiek 83-221 Osiek ul. Kwiatowa 30,

Powiat: Starogard Gd., woj. pomorskie,tel. 58 582 12 82, 83.

I. 2) Rodzaj Zamawiającego:Administracja samorządowa.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Pełnienie wielobranżowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu SzkółPublicznych i mieszkańców Gminy Osiek”.

II.1.2)Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zamówienie polega na wyłonieniu firmy pełniącej kompleksową funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu SzkółPublicznych i mieszkańców Gminy Osiek”.

Nadzór będący przedmiotem niniejszego postępowania pełniony będzie w następujących branżach: budowlana, sanitarna, elektryczna. Zakres nadzorowanych prac przedstawiono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik przy wyborze wykonawcy na realizację robót (http://wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/osiek).

Realizacja inwestycji i nadzór przewidywane są w okresie od dnia podpisania umowy z Wykonawcądo końca realizacji robót – planowany termin zakończenia robót to 29.10.2010r. Niezbędna będzie ścisła współpraca z zamawiającym. Wyłoniony inspektornadzoru w porozumieniu z wykonawcą robót i zamawiającym zgłasza rozpoczęcie robót i uczestniczy w końcowych czynnościach odbiorowych przy udziale PINB Starogard Gd. Przygotowuje materiały do sprawozdań, opracowuje harmonogramy, uczestniczy w naradach koordynacyjnych i spotkaniach wg potrzeb określonych przez zamawiającego. W projekcie budowlanym i kosztorysach sala gimnastyczna jest określona o wymiarach zewnętrznych 42,09 x 20,72m i wysokości 10,50m, powierzchnia użytkowa 1003,80m2,powierzchnia zabudowy 866,5m2, a kubatura7516,90m3.

Obiekt murowany ze słupami żelbetowymi, ocieplony styropianem i wełną mineralną. Dach sali konstrukcji drewnianej z drewna klejonego. Pokrycie dachu blacha w kolorze brązowym.

Posadzki:

- hol, korytarz ,,klatka schodowa, łazienki, WC, pomieszczenia techniczne, magazyn:

gres,

- sale gimnastyki korekcyjnej, gier cichych, klubowa: panele podłogowe,

- hala sportowa: posadzka sportowa linodur.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.52.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:od dnia podpisania umowydo29.10.2010r.

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM:

III. Warunki dotyczące zamówienia

III.1) Warunki udziału

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. Personel - Wykonawca musi dysponować osobami uprawnionymi dowykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia) z doświadczeniem min. 5 letnim w następujących branżach: budowlanej, elektrycznej, sanitarnej.

2.Doświadczenie oferenta - oferent musi przedstawić w ofercie, co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do niniejszego zamówienia (nadzór inwestorski nad zadaniami ogólno budowlanymi) i wartości dla pojedynczego zamawiającego, co najmniej 50.000 zł zrealizowaną w ciągu ostatnich 3 lat.

3. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające prace o wartości, co najmniej 50.000,00 zł wymienioną w załączniku wykaz prac.

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 25.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:Załącznik nr 1Formularz oferty.Załącznik nr 2Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.Załącznik nr 3Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców.Załącznik nr 4Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy.Załącznik nr 5Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3).Załącznik nr 6Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.Załącznik nr 7Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kadry w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (uprawnienia w branży, budowlanej, elektrycznej, sanitarnej) wraz z zaświadczeniami z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającym aktualną przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów na potwierdzenie uprawnienia do wykonywania określonej działalności Wykonawca postępuje zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605).

PROCEDURA:

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia:

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) Kryteria oceny ofert:

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.1)Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/osiek

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy Osiek ul. Kwiatowa 30 83-221 Osiek, powiat: Starogard Gd., woj. pomorskie

IV.3.4) Termin składania ofert:do 26.02.2010r. do godz. 13:00, miejsce: Urząd Gminy Osiek ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek (sekretariat pokój nr 5), powiat: Starogard Gd., woj. pomorskie

IV.3.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.5) Miejsce i termin otwarcia ofert:Oferty zostaną otwarte dnia: 26.02.2010r. o godz. 1315w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Osieku, ul. Kwiatowa 30,

83-221 Osiek, pokój nr 1, powiat :Starogard Gd., woj. pomorskie

Wójt Gminy

(-)Stanisława Kurowska

SIWZ


Uwaga!Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w SIWZ


Osiek, 01.03.2010

ZP/3410-2/2010

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/3410-2/2010

Nazwa zadania: „Pełnienie wielobranżowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych i mieszkańców Gminy Osiek”

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„PROJ-BUD”

mgr inż. Franciszek Gontarz

83-400 Kościerzyna

Oś. 1000 lecia 3/9

za cenę: 34 160,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium „cena”.

Do podpisania umowy na w/w zadanie Zamawiający zaprosi Wykonawcę odrębnym pismem.

Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Streszczenie oceny i porównania ofert

Lp.

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

1

„PROJ-BUD”

mgr inż. Franciszek Gontarz

83-400 Kościerzyna

Oś. 1000 lecia 3/9

100

2

NBQ Marek Jasiak

Morzyczan, ul. Łabędzia 7

73-108 Kobylanka

53,85

3

POWIERNIK

Biuro Obsługi Budownictwa

84-232 Rumia

ul. Gdańska 47/31

87,84

4

P.P.H. „FLORIAN”

K. K. Świgoń

ul. Kr Jadwigi 23

88-100 Inowrocław

84,85

5

Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej

Spółka z o.o.

ul. Gajowa 99

85-717 Bydgoszcz

80,79

6

AWF-BUD

Biuro Usług Budowlanych

ul. Kościuszki 7/4

86-300 Grudziądz

50,72

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wykluczono wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„SIGMA”

Józef Pączek

ul. Reymonta 7

83-200 Starogard Gdański

Uzasadnienie wykluczenia:

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 gdyż zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawa zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconego.

Z-ca Wójta Gminy Osiek

Irena Patan

Do wiadomości:

1. wszyscy Wykonawcy

2.a/a

data wytworzenia2010-04-30
data udostępnienia2010-04-30
sporządzone przezMałgorzata Klein
opublikowane przezMałgorzata Klein
ilość odwiedzin67
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel.: 58 582 12 81, fax: 58 582 12 11, urzad@osiek.gda.pl, www.osiek.gda.pl/
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@