Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Osiek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Osiek  / Zamówienia publiczne i ogłoszenia  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia


Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

Data ogłoszenia przetargu:2013.10.10
Data otwarcia ofert:2013.10.22


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację dostawy pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”.


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, woj. pomorskie
tel.58 5821282, faks 58 5821211.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.osiek.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup oraz dostawę do siedziby Zamawiającego autobusu 17-osobowego, kierowca + 16 miejsc- przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych tym 1 osoba na wózku inwalidzkim.
Zamawiający żąda następujących parametrów:
1) autobus powinien być fabrycznie nowy, nie straszy niż wyprodukowany w 2013 roku, dostosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim,
2) autobus musi posiadać wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje i dopuszczenia do ruchu,
3) autobus musi być sprawny technicznie i wolny od wad konstrukcyjnych,
4) nadwozie autobusu:
a) przeszklone, szyby w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane i termoizolacyjne,
b) długość całkowita pojazdu do 7000 mm,
c) oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu symbolem „osoby niepełnosprawne”,
d) wejście do przedziału pasażerskiego drzwiami przesuwnymi,
f) hamulce tarczowe obu osi
5) silnik autobusu:
a) wersja diesel,
b) moc – do160 KM,
d) spełniający normy czystości spalin EURO 5,
6) skrzynia biegów manualna, 6-biegowa (plus bieg wsteczny),
7) układ kierowniczy ze wspomaganiem,
8) ogranicznik prędkości do 100 km/h,
9) bezpieczeństwo:
a) system zapobiegający zablokowaniu się kół podczas hamowania (ABS) lub równoważny spełniający podobne zadania,
b) system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania (ASR) lub równoważny spełniający podobne zadania,
c) system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny spełniający podobne zadania,
d) poduszka powietrzna dla kierowcy,
e) immobiliser,
10) koła:
a) opony letnie z pełnowymiarowym kołem zapasowym i felgami stalowymi z kołpakami (komplet),
b) opony zimowe,
c) ogumienie bezdętkowe
11) wnętrze pojazdu:
a) klimatyzacja manualna z regulacją nawiewu
b) pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera i kierowcy,
c) podłoga pokryta antypoślizgową wykładziną,
d) pokrycie ścian, sufitu tapicerką miękką,
e) bezpieczna kolumna kierownicy
f) schowki pod siedzeniami,
g) wybijaki szyb samochodowych wraz z ostrzem do cięcia pasów zamontowane na ścianach bocznych plus oznaczenie wyjść awaryjnych,
h) oświetlenie przedziału pasażerskiego z funkcją jazdy nocnej,
i) wysuwany elektrycznie stopień przy drzwiach bocznych,
j) oświetlenie stopnia bocznego wejściowego,
k) szyby w drzwiach przeszklone , w przednich opuszczane,
l) instalacja radiowa plus odtwarzacz CD,
ł) lusterko wsteczne wewnętrzne
m) zegar cyfrowy
n) sygnał dźwiękowy o niewyłącznych światłach.
12) miejsca dla osób niepełnosprawnych:
a) przystosowanie tylnych foteli do łatwego demontażu w celu zwolnienia miejsca do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku,
b) szyny podłogowe do zamocowania 1 wózka inwalidzkiego,
c) komplet pasów do zamocowania wózka inwalidzkiego do szyn,
d) pas zabezpieczający osobę niepełnosprawną na wózku,
e) możliwość wprowadzenia osoby niepełnosprawnej na wózku tylnymi drzwiami,
13) warunki gwarancji:
a) gwarancja mechaniczna bez limitu przebiegu – minimum 24 miesiące,
b) gwarancja na powłokę lakierniczą – minimum 36 miesięcy,
c) gwarancja na perforację korozyjną nadwozia – minimum 6 lat,
d) pojazd musi mieć instrukcję w języku polskim,
14) wymogi dodatkowe:
a) centralny zamek sterowany pilotem,
b) tachograf cyfrowy,
c) pozostałe akcesoria: apteczka, gaśnica, trójkąt, klin pod koła, podnośnik hydrauliczny samochodowy wraz z kluczem do demontażu kół,
d) halogeny
e) dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu lub dopuszczenia do ruchu, homologacja. Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania co najmniej 2 dostaw o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł każda - o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj. w zakresie dostaw autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych. Wykaz wykonanych dostaw musi być zgodny z wielkościami wynikającymi z załączonych dokumentów. Ocena spełniania tego warunku nastąpi poprzez ocenę załączonego wykazu dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie na zasadzie spełnia/nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zgodnie z SIWZ
III.6) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony i będą dopuszczalne w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia i z zastrzeżeniem ust. 2.
a) Termin realizacji: w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy,
b) Wynagrodzenie - w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), c)Przedmiot umowy - jeżeli konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa.
2.Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osiek.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Osieku , ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pokój nr 4.
IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, sekretariat pokój nr 5.
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między Regionami II”.
IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


WÓJT
Stanisława Kurowska

SIWZ

Nr Nazwa załącznika
1.Oferta cenowa
2.Formularz cenowo-techniczny
3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4.Wykaz dostaw/wykaz wykonanych dostaw/usług
5.Oświadczenie
6.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
7.Projekt umowy


Osiek, dnia 11.10.2013 r.

ZP.4.10.2013

Wszyscy Wykonawcy
postępowania nr ZP.4.10.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacjędostawy pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

W dniu 11.10.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo o udzielenie odpowiedzi na pytania.

1.Pytanie do SIWZ pkt III 4) ppkt b)

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu autobus o długości 7060 mm?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do przetargu autobusu o długości 7060 mm. w oparciu o zapis w SIWZ - UWAGA cyt.”Wykonawcy mogązaproponowaćinne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niżwskazane w opisie przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia”.

2.Pytanie do SIWZ pkt III 5 ppkt b)

Czy Zamawiający dopuści udziału w postępowaniu autobus z silnikiem o mocy 170 KM?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza autobus z mocą silnika 170KM w oparciu o zapis w SIWZ-UWAGA cyt. „Wykonawcy mogązaproponowaćinne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niżwskazane w opisie przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia”.

/-/ Stanisława Kurowska
Wójt Gminy Osiek


Osiek, dnia 15.10.2013 r.

ZP.4.10.2013

Wszyscy Wykonawcy

postępowania nr ZP.4.10.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacjędostawy pn.„Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

W dniu 14.10.2013 r. do Zamawiającego wpłynęły pisma o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji.

1. Pytanie do SIWZ) Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu autobus z silnikiem spełniającym normy czystości spalin EURO 6 ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do przetarguautobus z silnikiem spełniającym normy czystości spalin EURO 6.w oparciu o zapis w SIWZ-UWAGA cyt.”Wykonawcy mogązaproponowaćinne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niżwskazane w opisie przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia”.

2. Pytanie do SIWZ pkt III pkt 11 ppkt.f ) Czy Zamawiający miał na myśli schowki w fotelach przednich obok kierowcy, czy we wszystkich fotelach pasażerskich?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiającemu chodziło o schowki w fotelach przednich obok kierowcy.

3. Pytanie do SIWZ – Proszę o określenie wymaganej ilości miejsc: ilość miejsc w SIWZ jest 17, czyli 16 + kierowca, a w projekcie umowy § 1, punkt 2 mowa jest o „ dostawie nowego autobusu 20-miejscowego(16 miejsc + kierowca)” ?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w projekcie umowy § 1, punkt 2 omyłkowo (błąd pisarski) wpisał autobus 20 miejscowy ( 16 miejsc + kierowca) a powinno być „na zadanie polegające na dostawie nowego autobusu 17 - miejscowego (16 miejsc + kierowca) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim.

4. Pytanie do SIWZ – Czy zamawiający dopuści ofertę na dostawę pojazdu o długości 7345 cm ?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza do przetarguautobus o długości 7345 cm. w oparciu o zapis w SIWZ – UWAGA cyt..”Wykonawcy mogązaproponowaćinne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niżwskazane w opisie przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia”.

5. Pytanie do SIWZ – Czy zamawiający dopuści ofertę na dostawę pojazdu bez drzwi bocznych przesuwanych ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści do przetargu oferty na dostawę autobusu bez drzwi bocznych przesuwanych.

Wójt Gminy

Stanisława Kurowska


Osiek, dnia 15.10.2013 r.

ZP.4.10.2013

Wszyscy Wykonawcy

postępowania nr ZP.4.10.2013

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację dostawy pn. „Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

NR SPRAWY: ZP. 4.10.2013

W dniu 15.10.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące specyfikacji.

1.Pytanie do SIWZ)

Czy Zamawiający dopuści samochód, którego rejestracja po zabudowie będzie dwuetapowa? W pierwszej kolejności samochód jest rejestrowany jako auto bazowe, a po zabudowie i przeprowadzonym badaniu technicznym (koszt badania pokrywa Wykonawca) rejestrowane jako samochód specjalny do przewozu osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający nie dopuści samochodu, którego rejestracja po zabudowie będzie dwuetapowa.

Wójt Gminy

Stanisława KurowskaOsiek, 22.10.2013

ZP. 4.10.2013

Zestawienie ofert wykonawców wraz z cenami,

jakie wpłynęły w ramach przetargu nieograniczonego na

„Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”

L.p.

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy oraz znak identyfikacyjny

Cena oferty

netto

brutto

1.

MMI Sp. z o.o.

76-251 Zbyszewo2

192 266,86 zł

236 488,24 zł

2.

AUTOMET Group sp. z o.o. Sp. k.

38-500 Sanok

ul. Stankiewicza 4

198 684,00 zł

244 381,32 zł

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

“ZDUNEK” Sp. z o.o.

80-717 Gdańsk

ul. Miałki Szlak 43/45

126 581,30 zł

155 695,00 zł

WÓJT

Stanisława KurowskaOsiek, 25.10.2013 r.

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.4.10.2013

Nazwa zadania:.„Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Dostawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ZDUNEK” Spółka z o.o. 80-717 Gdańsk ul. Miałki Szlak 43/45

za cenę: 155 695 zł brutto

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium „cena”.

Do podpisania umowy na w/w zadanie Zamawiający zaprosi Wykonawcę odrębnym pismem.

Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

Streszczenie oceny i porównania ofert

Lp.

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

1

MMI Sp. z o.o. Zbyszewo 2

76-251 Zbyszewo

66

2

AUTOMET Group Sp. z o.o. Sp.k. Sanok ul. Stankiewicza 4 38-500 Sanok

64

3

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ZDUNEK” Spółka z o.o. 80-717 Gdańsk ul. MiałkiSzlak 43/45

100

WÓJT

Stanisław Kurowskadata wytworzenia2013-10-31
data udostępnienia2013-10-31
sporządzone przezMałgorzata Klein
opublikowane przezMałgorzata Klein
ilość odwiedzin81
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel.: 58 582 12 81, fax: 58 582 12 11, urzad@osiek.gda.pl, www.osiek.gda.pl/
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@