Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Osiek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Osiek  / Zamówienia publiczne i ogłoszenia  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia


Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek

Data ogłoszenia przetargu:2010.02.04
Data otwarcia ofert:2010.02.25


Osiek, 2010-02-04

Numer sprawy:ZP-3410-1/10

Inwestycja:„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku

na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek”

jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2007-2013,

Oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie,

Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury,

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Osiek

ogłasza Przetarg nieograniczony

na„Budowę sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku

na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami)Gmina Osiek zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Osiek

ul. Kwiatowa 30

83-221 Osiek

http://wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/osiek

godz. urzędowania 7.00-15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

http://wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/osiek

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówieniamożna uzyskać: SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Koszt SIWZ – 150,00 zł

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

a/ Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:

p.n.„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek”

b/ w/w roboty obejmują:

1.Projektowana sala gimnastyczna z zapleczem jest obiektem wolnostojącym, nie podpiwniczonym. Bryłę budynku tworzą: sala gimnastyczna i dwie pełne kondygnacje części zapleczowej. Rzut obiektu jest prostokątem o szerokości 20,72m i długości 42,03m. Wysokość sali wynosi 10,5m. Całość przykryta dwuspadowym dachem o kącie nachylenia 20 stopni. Obiekt zaprojektowano uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych, całość dostępna z poziomu terenu po rampie o nachyleniu6%.

Układ funkcjonalny:

  • Parter:

przedsionek z klatką schodową oraz platformą dla niepełnosprawnych, hol, 2 WC, WC niepełnosprawnych, sala gimnastyczna,korytarz, szatnia męska z WC i częścią sanitarną, szatnia damska z WC i częścią sanitarną, magazyn sprzętu sportowego, pokój nauczyciela.

  • Piętro:

Hol,2 WC, galeria widokowa, sala klubowa, sala gimnastyki korekcyjnej z możliwością podziału mobilną ścianą (sala gier cichych).

Projektowana sala gimnastyczna wyposażona będzie winstalację wodno-kanalizacyjną, centralnej ciepłej wody, instalacji centralnegoogrzewaniazogrzewaniempłaszczyznowympodłogielastycznejsaligimnastycznej z zapleczem, instalacje elektryczna, oświetleniową i odgromową.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

- dokumentację projektową,

- przedmiar robót,

- specyfikację techniczną w części zawierającej wymagania w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, w zakresie właściwości materiałów, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

2.Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlanych – montażowych.

Do wykonania robót mogą być użyte wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające wymogom dokumentacji projektowej oraz:

a) oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do Zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną EAT lub krajową specyfikacja techniczną państw członkowskich UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.,

b) znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

c) dla których producenci wystawili deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobów z europejskimi normami i aprobatami.

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatę techniczną , a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta lub wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym zabytkowym,

c/ inne

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w dokumentacji projektowej.

2.Zobowiązuje się wykonawcę do sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z przedmiarem robót i do zapoznania się z terenem budowy.

3.Zamawiający dopuszcza ujęcie i zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia.

4.W/w roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z:

A/ umową,

B/ dokumentacją projektową,

C/ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

D/ przedmiarami robót,

E/ Polskimi Normami Budowlanymi,

F/ Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5.Komplet materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia wykonawca dostarczy na plac budowy we własnym zakresie.

6.Przy wykonywaniu robót WYKONAWCA zobowiązuje się stosować wyroby budowlane i urządzenia o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm. ) wraz z obowiązującymi zarządzeniami i rozporządzeniami.

7.Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje i aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem.

8.Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.

9.Oferta oraz Kosztorys Ofertowy muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z uwzględnieniem postanowień zawartych w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).

10.Wykonawca udzieli Zamawiającemugwarancjina wykonane roboty budowlane w wymiarze 5 lat, licząc od dnia ich odbioru oraz na urządzenia i materiały wbudowane zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, lecz nie krótszą niż 36 miesięcy.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45212225-9 Roboty budowlane związane z halami sportowymi

CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Do 29.10.2010r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.Posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i są uprawnieni do działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095);

2.Posiadają wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia i w tym względzie wykażą i udokumentują (referencje lub opinie lub listy polecające):

a) w zakresie robót budowlanych - wykażą i udokumentują (referencje lub opinie lub listy polecające) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres wykonanie min. dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (przez co należy rozumieć budowę sal gimnastycznych, sal wystawowych, handlowych, hal warsztatowych i innych hal wielkopowierzchniowych wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, wentylacyjnymi) o wartości min. 2,5 mln zł (brutto) każda,

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- kierownik budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń,

- kierownicy robót:

1 osoba - z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

1 osoba - z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,

3.Personelem posiadającym kwalifikacje w zakresie budowy i montażu konstrukcji ogólnobudowlanych, instalacji i sieci sanitarnych, elektrycznych. Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2)dysponują sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót i w tym względzie:

a) dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 1.000.000,00 zł,

b) posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (pzp).

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

a) każdy z osobna: posiadają uprawnienia do działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) wspólnie muszą wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym kadrą kierowania budową oraz specjalistami, posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia, posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

a) Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać informacje potwierdzające spełnianie warunków.

b) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

c) Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę do tego uprawnioną.

d) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego uprawnioną.

e) Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

f) Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

g) Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i zamawiającego.

h) Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując formułę /spełnia nie spełnia/

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50.000,00 zł. w jednej z dopuszczalnych form określonych w ustawie Pzp i załączenia potwierdzenia jego wniesienia do oferty. Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42,

poz. 275).

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,

tj. Gmina Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek,Bank Spółdzielczy Skórcz

Nr konta: 69 8342 0009 0014 0416 2000 0002do dnia 25.02.2010r., do godz. 10.00.

Oferta niezabezpieczona wadium w formie wymaganej przez Zamawiającego zostanie odrzucona.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-02-25do godz. 13:00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Osieku, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, Pokój nr 5.

powiat Starogard Gd., woj. pomorskie

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-02-25, o godz. 1315

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Osieku, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, Pokój nr 1.

powiat Starogard Gd., woj. pomorskie

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od ostatecznego terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

pod Nr 31918 – 2010 z dnia 04.02.2010r.

Wójt Gminy

(-)Stanisława Kurowska


Do pobrania:

SIWZ

Strona Tytułowa

Zawartość Opracowania

Opis Techniczny

Informacja dotycząca BIOZ

Warunki ochrony p.poż.

Kosztorys

elewacja pd

elewacja pn

elewacja wsch

elewacja zach

przekrój A-A

przekrój B-B

przekrój C-C

rzut parteru

rzut dachu

rzut piętra

Konstrukcja

Opis sali

Specyfikacja

dach

fundamenty

K-1

n-3

parter

pd-1

pd-2

pd-3

piętro

słupy

szczegóły fundamenty

szczegóły konstrukcyjne

wieńcowanie podłużny

wieńcowanie szczyt

dźwigary belkowe

fundamenty - szczegóły

nadproża

zestawienie stali

zestawienie drewna

złącza stężeń

schemat dźwigara dachowego

Część sanitarna

Opis techniczny

Specyfikacja

Kosztorys

instalacja co parter

instalacja co piętro

instalacja co rozwinięcie 1

instalacja co rozwinięcie 2

instalacka ks parter

instalacja ks piętro

instalacja ks rozwinięcie 1

instalacja ks rozwinięcie 2

instalacja ks rozwinięcie 3

instalacja ks rozwinięcie 4

instalacja wody aksonometria

instalacja wody parter

instalacja wody piętro

rys. 1

rys. 2

rys. 3

Opis instalacji elektrycznej wewnętrznej

Wytyczne do planu BIOZ

Przedmiar kosztorys-Uwaga!Poprawiony kosztorys

oświetlenie sala

gniazda sala

oświetlenie piętro

gniazda piętro

odgromówka

schemat jednokreskowy TGH

schemat jednokreskowy TOH

uszczegółowienie opraw parter

uszczegółowienie opraw piętro

uszczegółowienie WLZ przyłącze energetyczne

Dokumentacja z badań gruntu


Pytania do SIWZ zadania:

"Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Osieku na potrzeby Zespołu Szkół Publicznych oraz mieszkańców Gminy Osiek"

1 Pytanie i odpowiedź

2 Pytanie i odpowiedź-Uwaga!Korekta do pytania nr 33

3 Pytanie i odpowiedź

4 Pytanie i odpowiedź

5 Pytanie i odpowiedź

6 Pytanie i odpowiedź-Uwaga!Korekta do pytania nr 4

7 Pytanie i odpowiedź

8 Pytanie i odpowiedź-Uwaga!Korekta do pytania nr 2

9 Pytanie i odpowiedź

10 Pytanie i odpowiedź

11 Pytanie i odpowiedź

12 Pytanie i odpowiedź

13 Pytanie i odpowiedź

14 Pytanie i odpowiedź

15 Pytanie i odpowiedź


UWAGA!Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 5 marca 2010 roku


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

data wytworzenia2010-04-08
data udostępnienia2010-04-08
sporządzone przezData/czas wytworzenia:2010.02.04 14:00Wytworzył(a)/Odpowiedzialny(a):Marek BukowskiMałgorzata Klei
opublikowane przezMałgorzata Klein
ilość odwiedzin135
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel.: 58 582 12 81, fax: 58 582 12 11, urzad@osiek.gda.pl, www.osiek.gda.pl/
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@