Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Osiek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Osiek  / Zamówienia publiczne i ogłoszenia  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia


Osiek: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSIEKU Numer ogłoszenia: 314660 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Data ogłoszenia przetargu:2012.08.24
Data otwarcia ofert:2012.09.17


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.osiek.gda.pl, wrotapomorza.pl/bip/gminy/osiek


Osiek: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSIEKU
Numer ogłoszenia: 314660 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Urząd Gminy w Osieku , ul. Kwiatowa 30/1, 83-221 Osiek, woj. pomorskie, tel. 058 5821282, faks 058 5821211.

·Adres strony internetowej zamawiającego:www.osiek.gda.pl

·Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:www.osiek.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W OSIEKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:W zakres zadania wchodzą prace remontowe wewnątrz świetlicy, tj: a) posadzka - usunięcie istniejącej podłogi świetlicy z desek na legarach - 271,100 m2 - rozebranie posadzek - 7,100 m2 - wykonanie podłogi ceramicznej wraz z podbudową - 256,500 m2 - wykonanie sceny, paneli podłogowych - 21,700 m2 b) ściany - usunięcie istniejącej boazerii z filarów i czoła sceny - 18,504 m2 - usunięcie starej farby - 271,520 m2 - uzupełnienie i wyrównanie tynku na uszkodzonych powierzchniach - 277,820 m2 - wyłożenie filarów płytkami - 13,680 m2 - wykonanie robót malarskich - 277,820 m2 c) ogrzewanie podłogowe - położenie instalacji ogrzewania podłogowego - 249,400 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

·Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·1.Wykonanie sufitu podwieszanego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - 278 m2; 2.Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1, 45.33.11.00-7, 45.30.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.02.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ospełnia/nie spełnia

·III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ospełnia/nie spełnia

·III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ospełnia/nie spełnia

·III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ospełnia/nie spełnia

·III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ospełnia/ nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·koncesję, zezwolenie lub licencję

·wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: a) zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy b) termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, jak: - konieczności wykonania zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, - wystąpienia niezinwentaryzowanych urządzeń, kolizji, mających wpływ na opóźnienie terminu wykonania robót - z powodu nieprzewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego, - wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, - opóźnienia realizacji robót z powodu innej siły wyższej, c) uzasadnionej konieczności zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne na budowie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.osiek.gda.pl, http://wrotapomorza.pl/bip/gminy/osiek
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy Osiek ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, pokój nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:17.09.2012 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie


SIWZ

SIWZ cz. II- wzór umowy

SIWZ cz. III

przedmiar

remont świetlicy - dokumentacja

remont świetlicy - rysunki

instalacja ogrzewania podłogowego - dokumentacja

instalacja ogrzewania podłogowego - rysunek


28.08.2012

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dodatkowe informacje do przetargu


Osiek, 25.09.2012

ZP.271/1/2012

ZAWIADOMIENIE

O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Remont świetlicy wiejskiej w Osieku”

Zamawiający Gmina Osiek działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont świetlicy wiejskiej w Osieku”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013.

W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 16 ofert:

L.p.

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy oraz znak identyfikacyjny

Cena oferty

netto

brutto

Suma punktów

1.

Zakład Budowlany Rafał Lehmann

ul. Starowiejska 62, 83-307 Kiełpino

97.234,06 zł

119.597,89 zł

74,52

2.

Profi Bau Jan Armatowski

Junkrowy 8, 83-250 Skarszewy

104.200,20 zł

128.166,25 zł

69,54

3.

Usługi Ogólnobudowlane Maciej Hinc MAŁY

Sarnowy 7, 83-423 Wielki Klincz

65.000,00 zł

79.950,00 zł

oferta odrzucona

4.

PHU MIREX Mirosław Damaszk

83-340 Sierakowice ul. Sienkiewicza 3

85.816,97 zł

105.554,87 zł

84,43

5.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe NOVA Sp. z o.o.

83-200 Starogard Gd. Nowa Wieś Rzeczna ul. Leśna 13

80.964,28 zł

99.586,06 zł

89,50

6.

IZOBUD GARDEN Józef Karpiński

86-100 Świecie Wiąg 107

91.599,03 zł

112.666.81 zł

79,10

7.

Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe MABET

83-221 Starogard Gd. ul. Boh. Monte Cassino 19

82.522,26 zł

101.502,38 zł

87,81

8.

B.B.BUDOWNICTWO s.c.

89-650 Czersk ul. Budowlana 7

93.801,40 zł

115.375,72 zł

77,25

9.

SEB-INWEST Sebastian Paluchowski

83-130 Pelplin ul. Kościuszki 25

72.459,04 zł

89.124,62 zł

100

10.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane WAGMAR

83-200 Starogard Gd. ul. Hallera 19B

87.986,11 zł

108.222,92 zł

82,35

11.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SZARAFIN Tomasz Szarafin

83-200 Skórcz ul. Spacerowa 2

125.992,38 zł

154.970,62 zł

57,51

12.

Usługi Remontowo-Budowlane Instalatorstwo Sanitarne

Wojciech Lipke

83-221 Osiek ul. Wyzwolenia 18A

90.310,71 zł

111.082,17 zł

80,23

13.

Przedsiębiorstwo Handlowe "Stella"

Andrzej Stella

ul. Hallera 16 83-200 Starogard Gd.

101.626,02 zł

125.000,00 zł

71,30

14.

Usługi Ogólnobudowlane Rembilas Lesław

83-221 Osiek Lisówko 15

115.050,81 zł

141.512,50 zł

62,98

15.

DOM-PLAST s.c. Jarosław Ciesielski Tomasz Gradulewski

83-200 Starogard Gd. Al. Armii Krajowej 9h

105.574,31 zł

129.856,40 zł

68,63

16.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne PERFEKTA

86-300 Grudziądz Wielkie Lniska 21

132.725,80 zł

163.252,73 zł

54,59

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertęnr 9wykonawcy:

SEB-INWEST

Sebastian Paluchowski

83-130 Pelplin

ul. Kościuszki 25

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów, tj. 100 za kryterium „cena”.

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postępowaniu odrzucono 1 ofertę:

nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Ogólnobudowlane Maciej Hinc MAŁY, Sarnowy 7, 83-423 Wielki Klincz

UZASADNIENIE:

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3”.

Zgodnie z dyspozycją SIWZ Zamawiający wymagał złożenia oferty wraz z załącznikami w/g wzoru, który stanowił załącznik do specyfikacji.

Wykonawca złożył ofertę niekompletną (druga strona oferty wypełniona częściowo oraz brak załączników nr 4-6) - co spowodowało odrzucenie złożonej oferty jako nie odpowiadającej treści SIWZ.

Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. 2 października 2012 r.

Wójt Gminy Osiek

inż. Stanisława Kurowska

Rozdzielnik:

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty
  2. Zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
  3. Zawiadomienie podlega zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego oraz BIP.

data wytworzenia2012-09-25
data udostępnienia2012-09-25
sporządzone przezMałgorzata Klein
opublikowane przezMałgorzata Klein
ilość odwiedzin91
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel.: 58 582 12 81, fax: 58 582 12 11, urzad@osiek.gda.pl, www.osiek.gda.pl/
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@