Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Osiek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Osiek  / Zamówienia publiczne i ogłoszenia  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia


REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSIEKU - część garażowa, część świetlicowa

Data ogłoszenia przetargu:2013.02.11
Data otwarcia ofert:2013.02.28


Osiek, 2013-02-11

Numer sprawy:ZP-3410-1/13

Inwestycja:REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSIEKU - część garażowa, część świetlicowa ”

Gmina Osiek

ogłasza Przetarg nieograniczony

naREMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSIEKU - część garażowa, część świetlicowa ”

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) Gmina Osiek zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Osiek

ul. Kwiatowa 30

83-221 Osiek

http://wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/osiek

godz. urzędowania 7.00-15.00

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

http://wrotapomorza.pl/pl/bip/gminy/osiek

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówieniamożna uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

a/ Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane:

p.n.REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSIEKU - część garażowa, część świetlicowa ”

b/ w/w roboty obejmują:

.1 Część garażowa :

1) ELEWACJA – 233,67 m2

a) jednokrotne gruntowanie emulsją

b) szpachlowanie ścian masą szpachlową

c) nałożenie podkładowej masy tynkarskiej

d)wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr.2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu-ściany płaskie i powierzchnie poziome

e) malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową

f) szpachlowanie ściany - cokół–

g) tynk mozaikowy – wykonywany ręcznie na cokole

2) DACH – 254,27 m2

a) rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

b) drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu

c) obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku ,

d) styropapa gr.20 cm montowana zgodnie z instrukcją producenta, oklejana jednostronnie

e) pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe,

f) obróbki z papy nawierzchniowej,

g) murłaty – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2z tarcicy nasyconej ,

h) rynny dachowe półokrągłe o śr.15 cm – z blachy stalowej ocynkowanej ,

i) rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm – blachy stalowej ocynkowanej .

1.2 Część świetlicowa :

1) ELEWACJA – 249,157 m2

a) demontaż krat okiennych ,

b) wymiana parapetów z blachy ocynkowanej ,

c) rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm – opaski wokół budynku ,

d) wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1,5 w gruncie kat.III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów,

e) izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe-wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej-pierwsza warstwa-cokół ,

f) izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe-wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej-druga warstwa i następna warstwa ,

g) docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi-gr 6 cm-przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacji z tynku żywicznego ,

h) zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III,

i) wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grubości 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku,

j) przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą-oczyszczenie mechaniczne i zmycie,

k) ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi-system STOPER-zamocowanie listwy cokołowej ,

l) docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi-gr. 10 cm-przy użyciu Got. Zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z gotowej suchej mieszanki,

ł) szpachlowanie ściany ocieplonej w poprzednim etapie ,

m) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu-nałożenie podkładowej masy tynkarskiej(ściana docieplona w poprzednim etapie),

n) wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR20 lub SN 20 gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu-ściany płaskie i powierzchnie poziome (ściana docieplona w poprzednim etapie) ,

o) malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową,

p) tynk cienkowarstwowy mozaikowy –wykonywany ręcznie na ścianach(ściana ocieplona w poprzednim etapie),

r) wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi-za każdy następny 1 km

( wraz z utylizacją),

s) wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km ,

2) DACH – 320 m2

a) rozebranie rynien z blachy nienadającej się do użytku ,

b) rozebranie rur spustowych z blachy nienadającej się do użytku ,

c) rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nienadającej się do użytku,

d) drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu ,

e) murłaty – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2z tarcicy nasyconej ,

f) rynny dachowe półokrągłe o śr.15 cm – z blachy stalowej ocynkowanej ,

g) rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy stalowej ocynkowanej ,

h) obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm- montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku ,

i) obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku,

j) styropapa gr.20 cm montowana zgodnie z instrukcją producenta, oklejana jednostronnie ,

k) pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe,

l) demontaż istniejącej instalacji odgromowej

ł) przedłużenie wsporników instalacji odgromowej na dachu, montaż uprzednio zdemontowanej instalacji odgromowej na dachu, montaż uprzednio zdemontowanej instalacji odgromowej na ścianach w rurkach osłonowych z wykonaniem puszek kontrolnych w celu wykonania pomiarów,

m) pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar ,

n) następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót.

1Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyka wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlanych – montażowych.

Do wykonania robót mogą być użyte wyłącznie materiały i urządzenia odpowiadające wymogom oraz:

a) oznaczone znakiem CE, dla których dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną norma europejską wprowadzoną do Zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczną EAT lub krajową specyfikacja techniczną państw członkowskich UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi.,

b) znajdujące się w określonym przez Komisje Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

c) dla których producenci wystawili deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobów z europejskimi normami i aprobatami.

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatę techniczną , a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta lub wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym zabytkowym,

2.inne

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót.

2.Zobowiązuje się wykonawcę do sprawdzenia zgodności przedmiaru robót i do zapoznania się z terenem budowy.

3.W/w roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z:

A/ umową,

B/ przedmiarami robót,

C/ Polskimi Normami Budowlanymi,

D/ Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4.Komplet materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia wykonawca dostarczy na plac budowy we własnym zakresie.

5.Przy wykonywaniu robót WYKONAWCA zobowiązuje się stosować wyroby budowlane i urządzenia o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm. ) wraz z obowiązującymi zarządzeniami i rozporządzeniami.

6.Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie na terenie RP. Odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje i aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed ich zastosowaniem.

7.Podczas realizacji robót wymagane jest przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych terenu budowy oraz przechowywanych materiałów budowlanych.

8.Oferta oraz Kosztorys Ofertowy muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z uwzględnieniem postanowień zawartych w przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót).

9.Wykonawca udzieli Zamawiającemugwarancjina wykonane roboty budowlane w wymiarze 5 lat, licząc od dnia ich odbioru oraz na urządzenia i materiały wbudowane zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, lecz nie krótszą niż 36 miesięcy.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45261410-1 Izolowanie dachu

CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

do 17 maja 2013r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.Posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i są uprawnieni do działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095);

2.Posiadają wiedzę, doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia i w tym względzie wykażą i udokumentują (referencje lub opinie lub listy polecające):

a) w zakresie robót budowlanych - wykażą i udokumentują (referencje lub opinie lub listy polecające) w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres wykonanie min. dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości min. 100 000 zł (brutto) każda,

b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- kierownik budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń,

3.znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie robót i w tym względzie:

b) posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (pzp).

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:

a) każdy z osobna: posiadają uprawnienia do działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) wspólnie muszą wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym kadrą kierowania budową oraz specjalistami, posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia, posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

a) Ocena spełniania warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści których wynikać informacje potwierdzające spełnianie warunków.

b) Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia.

c) Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę do tego uprawnioną.

d) Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez osobę do tego uprawnioną.

e) Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

f) Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

g) Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć przedmiotowego postępowania i zamawiającego.

h) Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów stosując formułę /spełnia nie spełnia/

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4000,00 złw jednej z dopuszczalnych form określonych w ustawie Pzp i załączenia potwierdzenia jego wniesienia do oferty. Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109

poz. 1158

Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,

tj. Gmina Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, Bank Spółdzielczy Skórcz

Nr konta: 69 8342 0009 0014 0416 2000 0002 do dnia 28.2.2013., do godz. 10.00.

Oferta niezabezpieczona wadium w formie wymaganej przez Zamawiającego zostanie odrzucona.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2013.02.28do godz. 1100

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Osieku, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, Pokój nr 5.

powiat Starogard Gd., woj. pomorskie

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2013.02.28 o godz.1115

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Osieku, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, Pokój nr 1.

powiat Starogard Gd., woj. pomorskie

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od ostatecznego terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone wBiuletynie Zamówień Publicznych

pod nr56264-2013 z dnia 11.02.2013r

Wójt Gminy

(-)Stanisława Kurowska


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki

Obmiar - cz. 1

Obmiar - cz. 2

rysunek
Dodatkowe informacje do przetargu

Osiek, 04.03.2013

ZP-3410-1/13

ZAWIADOMIENIE

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSIEKU - część garażowa, część świetlicowa”

Zamawiający Gmina Osiek działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : „REMONT BUDYNKU REMIZY OSP W OSIEKU - część garażowa, część świetlicowa”.

W postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono 11 ofert:

L.p.

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy oraz znak identyfikacyjny

telefon

fax

e-mail

Cena

NETTO

VAT

BRUTTO

Ocena (liczba pkt)

1.

Firma Remontowo-Budowlana

„MAŁY” Roman Kawczyński

Józefkowo 25A,

87-630 Skępie

94 000,00 zł

21 620,00 zł

115 620,00 zł

76

2.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe „MABET”

mgr inż. Marek Hołowiński

83-200 Starogard Gdański

ul. Monte Cassino 19

109 783,45 zł

25 250,19 zł

135 033,64 zł

65

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe

TuksDach

Krzysztof Urbański Dariusz Teodorczyk s.c.

83-200 Starogard Gdański,

ul. Bolesława Prusa 45

85 685,13 zł

19 707,58 zł

105 392,71 zł

83

4.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane

WAGMAR Grzegorz Wons, Marek Bąkowski

83-200 Starogard Gdański

Hallera 19B

116 010,15 zł

26 682,33 zł

142 692,48 zł

62

5.

Przedsiębiorstwo Handlowe STELLA

Andrzej Stella

83-200 Starogard Gdański

ul. Hallera 16

95 934,96 zł

22 065,04 zł

118 000,00 zł

75

6.

Firma Handlowo Usługowa

Marek Szczesny

83-330 Żukowo

Borkowo, ul. Kartuska 5a

96 221,61 zł

22 130,97 zł

118 352,58 zł

74

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Cer-Bud Zenon Szynwelski

89-620 Chojnice

ul. Przemysłowa 4

90 799,68 zł

20 883,92 zł

111 683,60 zł

79

8.

Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe

TAMUR Tadeusz Szczudełek

83-200 Starogard Gdański

ul. Owidzka 20

128 629,12 zł

29 584,69 zł

158 213,81 zł

56

9.

Firma BOLEK i LOLEK

Budownictwo, Remonty

Bogdan Janusz

83-250 Skarszewy

ul. Górna 2

117 755,27 zł

27 083,71 zł

144 838,98 zł

61

10.

Usługi Remontowo-Budowlane

Instalatorstwo Sanitarne

Wojciech Lipke

83-221 Osiek

ul. Wyzwolenia 18A

71 582,51 zł

16 463,98 zł

88 046,49 zł

100

11.

Przedsiębiorstwo Budowlane

NORDECO Sp. z o.o.

83-400 Kościerzyna

ul. Tetmajera 5

109 839,71 zł

25 263,14 zł

135 102,85 zł

65

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertęnr 10wykonawcy:

Usługi Remontowo-Budowlane

Instalatorstwo Sanitarne

Wojciech Lipke

83-221 Osiek

ul. Wyzwolenia 18A

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ i otrzymała najwyższą ilość punktów, tj. 100 za kryterium „cena”.

Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. 8 marca 2013 r.

Wójt Gminy

(-)Stanisława Kurowska
data wytworzenia2013-03-04
data udostępnienia2013-03-04
sporządzone przezMałgorzata Klein
opublikowane przezMałgorzata Klein
ilość odwiedzin240
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel.: 58 582 12 81, fax: 58 582 12 11, urzad@osiek.gda.pl, www.osiek.gda.pl/
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@