Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Osiek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Osiek  / Zamówienia publiczne i ogłoszenia  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia


ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OSIEK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu - 12.10.2016

 


 

Zawiadomienie o złożonych ofertach - 10.10.2016

 


 

Pytania i odpowiedzi do zamówienia publicznego nr 315612 - 2016 z dnia 2016-09-29 r.

 

 


 

Ogłoszenie nr 315612 - 2016 z dnia 2016-09-29 r.

Osiek: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OSIEK
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OSIEK

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Osieku, krajowy numer identyfikacyjny 54266900000, ul. ul. Kwiatowa  30, 83221   Osiek, woj. pomorskie, państwo , tel. 585 821 282, e-mail sekretariat@osiek.gda.pl, faks 585 821 211.
Adres strony internetowej (URL): www.osiek.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.osiek.gda.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
www.osiek.gda.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY OSIEK
Numer referencyjny: GK.271.1.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Osiek, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Przedmiot zamówienia obejmuje: - odbiór i zagospodarowanie zmieszanych nie segregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach i kontenerach pochodzących z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych, - odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych (SUROWCE i BIO) z nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych zbieranych zarówno w workach, pojemnikach oraz kontenerach, - odbiór i zagospodarowanie mebli oraz przedmiotów wielkogabarytowych (w tym opon), zgromadzonych w PSZOK, - odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgromadzonych w PSZOK, odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych (zużyte baterie, zużyte akumulatory, opakowania po chemikaliach, chemikalia itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgromadzonych w PSZOK, - wyposażenie właścicieli nieruchomości w pojemniki lub kontenery do zbierania odpadów komunalnych, - utrzymanie porządku i czystości wokół pojemników podczas odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): CPV 90.51.31.00-7 usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych CPV 90.50.00.00-2 usługi związane z odpadami CPV 90.51.20.00-9 usługi transportu odpadów CPV 90.51.10.00-2 usługi wywozu odpadów CPV 90.91.12.00-0 usługi utrzymania czystości Częstotliwość odbioru odpadów: a)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w miesiącu b)surowce – jeden raz na miesiąc c)odpady komunalne ulegające biodegradacji: w okresie od 1 czerwca do 30 września – 2 razy na miesiąc w okresie od 1 października do 31 maja – 1 raz na miesiąc d)wywóz i zagospodarowanie, mebli oraz przedmiotów wielkogabarytowych (w tym opon), zgromadzonych w PSZOK – 1 raz na rok e)wywóz i zagospodarowanie, odpadów niebezpiecznych (zużyte baterie, zużyte akumulatory, opakowania po chemikaliach, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.) zgromadzonych w PSZOK – 1 raz na rok. W Gminie Osiek strumień odpadów komunalnych wynosi: Odpady odebrane (w tonach) w 2014 roku – razem 447,50 - Zmieszane – 360,10 - Surowce – 62,92 - Biodegradowalne – 2,40 - Wielkogabarytowe i zseie – 12,14 - Budowlane – 3,96 - Niebezpieczne – 0,52 - Pozostałe – 5,46 Odpady odebrane (w tonach) w 2015 roku – razem 644,00 - Zmieszane – 479,06 - Surowce – 100,48 - Biodegradowalne – 21,58 - Wielkogabarytowe i zseie – 13,14 - Budowlane – 20,50 - Niebezpieczne – 3,74 - Pozostałe – 5,50 Odpady odebrane (w tonach) w I półroczu 2016 roku – razem 317,62 - Zmieszane – 242,82 - Surowce – 41,96 - Biodegradowalne – 11,22 - Wielkogabarytowe i zseie – 15,82 - Budowlane – 0,00 - Niebezpieczne – 3,32 - Pozostałe – 2,48 Ilości podane powyżej wynikają z zestawienia całkowitej ilości odpadów zebranych z terenu gminy Osiek opracowanego przez Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gd. Odpady zmieszane na 1-go mieszkańca kg/Mk/rok w 2014 r. – 146,00 kg Odpady zmieszane na 1-go mieszkańca kg/Mk/rok w 2015 r. – 196,00 kg Do obliczeń wzięto pod uwagę liczbę osób zameldowanych: grudzień 2014 r. – 2462 grudzień 2015 r. – 2440 czerwiec 2016 r. – 2415 Zabudowa gminy Osiek (stan na 31.12.2015 r.): Budynki mieszkalne (zabudowa jednorodzinna) – 1478 Budynki niezamieszkałe (firmy) – 70

II.5) Główny kod CPV: 90513100-7
Dodatkowe kody CPV:90500000-2, 90512000-9, 90511000-2, 90911200-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do 10% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/01/2018


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku – wg załącznika nr 2 do SIWZ. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców łącznie).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia przez powołaną u Zamawiającego Komisję Przetargową. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) min. 1 usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od właścicieli nieruchomości o czasie świadczenia nie krótszym niż 6 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego potencjału technicznego Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę: następujących pojazdów: a)minimum 2 pojazdy do opróżniania pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, b)minimum 1 pojazd do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności 7 m3. oraz systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju pojazdu oraz system czujników zapisujących dane o miejscach postoju oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów (ewidencja);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 em
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/10/2016, godzina: 13:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie - pobierz

SIWZ - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz

Załącznik nr 3 - pobierz

Załącznik nr 4 - pobierz

Załącznik nr 5 - pobierz

Załącznik nr 6 - pobierz

Załącznik nr 7 - pobierzdata wytworzenia2016-09-30
data udostępnienia2016-09-30
sporządzone przez
opublikowane przezMałgorzata Cherek
ilość odwiedzin273
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel.: 58 582 12 81, fax: 58 582 12 11, urzad@osiek.gda.pl, www.osiek.gda.pl/
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@