Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Osiek
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Osiek  / Zamówienia publiczne i ogłoszenia  / Ogłoszenia
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Ogłoszenia Ogłoszenia


Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Osiek

Osiek: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Osiek .
Numer ogłoszenia: 144408 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Osieku , ul. Kwiatowa 30/1, 83-221 Osiek, woj. pomorskie, tel. 058 5821282, faks 058 5821211.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osiek.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Osiek ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa urządzeń w celu dostosowanie łazienek Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia Dostawa i montaż sprzętu audiowizualnego, ICT, AGD; Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 32.32.12.00-1, 37.52.00.00-9, 39.71.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia oraz dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Kalkulację ceny ofert w celu potwierdzenia oferty z treścią SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osiek.gda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Osieku ul. Kwiatowa 30 83-221 Osiek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Osieku ul. Kwiatowa 30 83-221 Osiek, (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostosowanie pomieszczeń.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Nakładki na sedes szt.2,podest pod umywalkę szt.4, lustro szt.1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.30.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wysposażenie oddziałów przedszkolnych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykładzina dywanowa M2130 Regał z półkami szt 2 Leżak - łóżeczka przedszkolne szt 20 Zestaw poduszek okrągłych (10 szt. w jednym komplecie) kpl.2 Szafka ubraniowa szt.5 Szafa do przechowywania naczyń szt. 1 Regał duży szt.1 Rolety okienne zestaw 4 Meble i wyposażenie - oddział przedszkolny Nr 2 Stół przedszkolny prostokątny z regulowanymi nogami szt 15 Krzesłko dziecięce z regulowaną wysokością szt 25 Leżak szt 30 Zestaw poduszek okrągłych 10 szt. w jednym komplecie kpl.3 Szafka ubraniowa szt 5 Rolety okiennei, pomoce dydaktyczne i artykuły plastyczne najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

   
  MOJE BAMBINO Sp. z o.o. SP.K.
  93-428 Łódź
  ul. Grunwaldzka 46
   
  za cenę: 24 963,02 zł brutto
   
   Zadanie Nr 2.3. –wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt audiowizualny ,ICT, AGD
  wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:
   
  KLADREW Urszula Muża-Klamann
  ul. 3 Maja 17/6
  83-300 Kartuzy
   
  za cenę 33 281,34
   
  Uzasadnienie wyboru:
  Oferty spełniają warunki zawarte w SIWZ i otrzymały najwyższą ilość punktów tj. 100 za kryterium „cena”.
  Do podpisania umowy na w/w zadanie Zamawiający zaprosi Wykonawcę odrębnym pismem.
  Podstawa prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
   
  Streszczenie oceny i porównania ofert
   
  Lp.
  Nr oferty
  Nr zadania
  Nazwa wykonawcy
  Cena brutto
  Ocena
  1
  2
  2.2
  MOJE BAMBINO Sp. z o.o. SP.K.
  93-428 Łódź
  ul. Grunwaldzka 46
   
  24 963,02
  100
   
  1
  2.2
  Nowa Szkoła
  90-248 Łódź
  POW 25
  26 265,00
  95
  2
   3
  2.3
  KLADREW Urszula Muża-Klamann
  ul. 3 Maja 17/6
  83-300 Kartuzy
   
   
  33 281,34
  100
   

   
  IZP.271.1.2014
   
   
              OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  p.n. : „MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE OSIEK”
  W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA Nr   1- Dostosowanie pomieszczeń w 2 oddziałach przedszkolnych.
    
  ZAWIADOMIENIE
  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
   
   
   Na podstawie art.93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. , poz.907, j.t. z późn.zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ZADANIE Nr1- Dostosowanie pomieszczeń w 2 oddziałach przedszkolnych,
   
  z powodu: niezłożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
   
  UZASADNIENIE
   
  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęła żadna oferta.
  Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r. poz.907,t.j. z późn.zm.).
    

   
  IZP.271.1.2014
   
   
              OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  p.n. : „MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE OSIEK”
   W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA Nr 2.1 –Meble i wyposażenie – oddział przedszkolny N 1 i Nr 2
   
  ZAWIADOMIENIE
  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
   
   
   Na podstawie art.93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2013r., poz.907,t.j. z późn.zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: ZADANIE Nr 2.1- Meble i wyposażenie – oddział przedszkolny N1 i Nr 2
   
  z powodu, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
   
  UZASADNIENIE
   
  W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamów zestaw 4 oddział przedszkolny Nr 1 Obudowa grzejników z pianki HDPE na metalowej ramie usługa 1 oddział przedszkolny Nr 2 Obudowa grzejników z pianki HDPE na metalowej ramie usługa 1 Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - oddział przedszkolny Nr 1 Gaśnica proszkowa 4kg GP-4x ABC Szt 1 Oznaczenia ewakuacyjne Kpl. 1 Apteczka VERA4 w szafce metalowej Szt 1 Skrzynka na klucz ewakuacyjny Szt 1 Zabezpieczenie gniazdek elektrycznych Kpl. 1 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy Szt 1 Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi - oddział przedszkolny Nr 2 Gaśnica proszkowa 4kg GP-4x ABC Szt 1 Oznaczenia ewakuacyjne Kpl. 1 Apteczka VERA4 w szafce metalowej Szt 1 Instrukcja udzielania pierwszej pomocy Szt 1 Zabezpieczenie gniazdek elektrycznych Kpl. 1.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.10.00-8, 39.30.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: wyposażenie oddziałów przedszkolnych w sprzęt adiowizualny, ICT,AGD.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzęt audiowizualny, ICT - oddział przedszkolny Nr 1 Ekran projekcyjny Szt.1 Odtwarzacz DVD Szt.1 Radioodtwarzacz CD Szt. 1 Tablica interaktywna szt.1 Laptop szt.1 Rzutnik- projektor krótkoogniskowy szt.1 Odkurzacz szt.1 Sprzęt audiowizualny, ICT - oddział przedszkolny Nr 2 Telewizor LCD + uchwyt Kpl 1 Odtwarzacz DVD Szt 1 Radioodtwarzacz CD Szt 1 Laptop Szt 1 Sprzęt AGD - doposażenie kuchni i stołówki przy Szkole Podstawowej w Osieku Termos gastronomiczny szt. 2 Zestaw sztućców zestaw 2 Zestaw naczyń zestaw 2 Zestaw garnków zestaw 1 Patelnia gastronomiczna Szt 1 Blender Szt 1 Wazy porcelanowe z łyżkami Szt. 6 Czajnik bezprzewodowy Szt 2 Obierak do ziemniaków Szt 1 Zmywarka gastronomiczna Szt. 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.32.00.00-2, 39.70.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne - oddział przedszkolny Nr 1 Lalki Szt. 8 Akcesoria kuchenne Kpl. 4 Klocki- różne rodzaje Kpl. 5 Samochody Szt. 15 Helikopter Szt. 1 Traktor gigant z przyczepą Szt. 1 Pachołki małe kpl 1 Hula-hop Szt. 5 Skakanki Szt. 10 Worki do skakania Szt. 4 Gąsienica spacerowa Szt. 1 Ringo Szt. 5 Kosze na klocki Szt. 2 Kartonowe dekoracje na ścianę. kpl 2 Torba muzyka Kpl. 1 Muzyczne kostki kpl 2 puzzle kpl 4 Mozaika drewniana kpl 1 Zwierzęta afrykańskie kpl 1 Kolorowe drewniane klocki kpl 1 Piłki gumowe szt 5 Piłki do gry w piłkę nożną Szt. 1 W rytmie kroków Szt. 1 Konspekt zajęć Szt. 1 Drewniany kalejdoskop Szt. 1 Poznajmy kolory Szt. 1 Kolorowe wałeczki Szt. 1 Historyjki piosenkowo-obrazkowe Szt. 1 Bajki-grajki Kpl. 2 Słuch fonemowy i fonetyczny Szt. 1 Trening słuchu Szt. 1 Przytulanki Kpl. 1 Utulanki Kpl. 1 Bolek i Lolek - niemiecki dla najmłodszych Kpl. 1 Karty obrazkowe - niemiecki Kpl. 1 Domino trójkątne kpl 1 Obrazkowe warsztaty Kpl. 1 Piłeczki i patyczki do brył Kpl. 1 Składane bryły geometryczne Kpl. 1 Figury geometryczne Kpl. 1 Mata 1-10 kpl 1 Waga Szt. 1 zestaw odważników Kpl. 1 Plansza drzewo Szt. 1 klocki wafle kpl 1 mały zestaw do piasku kpl 1 schody kształtki kpl 1 mata podłogowa szt 1 Liczby w kolorach zestaw 1 duże liczydło stojące Szt. 1 zegar i zajęcia - tablica magnetyczna szt 1 owady - wielkie figurki kpl 1 sygnalizator świetlny Kpl. 1 mapa Polski dla najmłodszych kpl 1 mozaika w drewnianym pudełku kpl 1 karty zadań kpl 1 kółko i krzyżyk kpl 1 magnetyczne formy kpl 1 Logiczne porównania kpl 1 Cztery pory roku - loteryjka kpl 1 pamięć dźwiękowa kpl 1 dźwięki wokół nas kpl 1 dźwięki naszego otoczenia kpl 1 odgłosy przyrody kpl 1 historyjki piosenkowo-obrazkowe kpl 1 bajki - słuchaj i układaj kpl 1 dotykowiec kpl 1 tablice tematyczne szt 10 zwierzęta kpl 1 natura kpl 1 dziecięce ubrania kpl 1 przedmioty szkolne kpl 1 żywność kpl 1 wierszyki na cały rok kpl 1 Ożywić słowo kpl 1 Dobre zachowanie na co dzień kpl 1 znaki drogowe kpl 1 lornetka szt 1 zgadywanki na 4 pory roku kpl 4 dwustronne puzzle angielskie kpl 3 English memory - angielskie słówka kpl 1 gry planszowe szt 5 książki z obrazkami szt 5 uczymy się słówek -książka z ćwiczeniami szt 25 Makatka zwierzęta na wsi kpl 1 Komplet strojów do jasełek kpl 1 Mapa polski szt 1 Makatka - domek kpl 1 Ławka gimnastyczna Szt. 1 Domek i mebelki dla lalek sztuka 1 zestaw papierów podstawowych kpl 1 bibuła karbowana kolorowa zestaw 1 piórka małe zestaw 1 folia piankowa zestaw 1 kolorowe druciki zestaw 1 brokatowe torebeczki zestaw 1 pastele olejowe zestaw 1 kreda okrągła kolorowa zestaw 1 brystol mix - format A 3 kpl 1 brystol mix format A2 kpl 1 karton fakturowy kpl 10 brystol 50 arkuszy kpl 1 kuferek z bożonarodzeniowymi pomysłami szt 1 kuferek Boże Narodzenie szt 1 papier fakturowy zestaw 1 klej do filcu szt 2 majsterkowanie z filcem zestaw 1 filcowe arkusze zestaw 1 papier welurowy zestaw 1 folia piankowa zestaw 1 klej do foli piankowej szt 2 folia piankowa - różne rodzaje kpl 5 tekturowe ozdoby świąteczne kpl 1 tektura różne rodzaje kpl 6 witraże kpl 4 nożyczki dla leworęcznych szt 6 pistolety do kleju szt 3 sztyfty do pistoletu kpl 3 masa do przyklejania prac szt 5 farby do szkła kpl 1 kredki do malowania szkła kpl 1 fartuszki MB 3 szt 25 duże poduszki do stempli szt 4 koraliki XL kpl 2 podkładki XL kpl 3 kształty - podkładki kpl 1 koraliki do prasowanek kpl 1 zwierzęta podkładki kpl 1 kredki bambino zestaw 1 dziurkacze - różne szt 15 nożyczki ze wzorem szt 5 mix pędzli - duży zestaw 1 kartonowe kwiatuszki zestaw 1 jajka tekturowe zestaw 2 tasiemki samoprzylepne zestaw 1 zawieszki wielkanocne zestaw 2 filcowe ozdoby wielkanocne zestaw 2 Zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne - oddział przedszkolny Nr 2 Lalki Szt. 8 Akcesoria kuchenne Kpl. 4 Klocki- różne rodzaje Kpl. 5 Samochody Szt. 15 Helikopter Szt. 1 Traktor gigant z przyczepą Szt. 1 Pachołki małe kpl 1 Hula-hop Szt. 5 Skakanki Szt. 10 Worki do skakania Szt. 4 Gąsienica spacerowa Szt. 1 Ringo Szt. 5 Kosze na klocki Szt. 2 Kartonowe dekoracje na ścianę. kpl 2 Torba muzyka Kpl. 1 Muzyczne kostki kpl 2 puzzle kpl 4 Mozaika drewniana kpl 1 Zwierzęta afrykańskie kpl 1 Kolorowe drewniane klocki kpl 1 Piłki gumowe szt 5 Piłki do gry w piłkę nożną Szt. 1 W rytmie kroków Szt. 1 Konspekt zajęć Szt. 1 Drewniany kalejdoskop Szt. 1 Historyjki piosenkowo-obrazkowe Szt. 1 Bajki-grajki Kpl. 2 Składane bryły geometryczne Kpl. 1 Figury geometryczne Kpl. 1 Waga Szt. 1 zestaw odważników Kpl. 1 klocki wafle kpl 1 mały zestaw do piasku kpl 1 schody kształtki kpl 1 mata podłogowa szt 1 Liczby w kolorach zestaw 1 mozaika w drewnianym pudełku kpl 1 karty zadań kpl 1 kółko i krzyżyk kpl 1 magnetyczne formy kpl 1 Logiczne porównania kpl 1 Cztery pory roku - loteryjka kpl 1 pamięć dźwiękowa kpl 1 dźwięki wokół nas kpl 1 dźwięki naszego otoczenia kpl 1 odgłosy przyrody kpl 1 historyjki piosenkowo-obrazkowe kpl 1 bajki - słuchaj i układaj kpl 1 dotykowiec kpl 1 tablice tematyczne szt 10 zwierzęta kpl 1 natura kpl 1 dziecięce ubrania kpl 1 przedmioty szkolne kpl 1 żywność kpl 1 wierszyki na cały rok kpl 1 Ożywić słowo kpl 1 Dobre zachowanie na co dzień kpl 1 znaki drogowe kpl 1 lornetka szt 1 zgadywanki na 4 pory roku kpl 4 dwustronne puzzle angielskie kpl 3 English memory - angielskie słówka kpl 1 gry planszowe szt 5 książki z obrazkami szt 5 Domek i mebelki dla lalek kpl 1 Makatka -zwierzęta na wsi kpl 1 Ławka gimnastyczna szt 2 Makatka-domek kpl 1 Komplet strojów do jasełek kpl 1 uczymy się słówek -książka z ćwiczeniami szt 25 zestaw papierów podstawowych kpl 1 bibuła karbowana kolorowa zestaw 1 piórka małe zestaw 1 folia piankowa zestaw 1 kolorowe druciki zestaw 1 brokatowe torebeczki zestaw 1 pastele olejowe zestaw 1 kreda okrągła kolorowa zestaw 1 brystol mix - format A 3 kpl 1 brystol mix format A2 kpl 1 karton fakturowy kpl 10 brystol 50 arkuszy kpl 1 kuferek z bożonarodzeniowymi pomysłami szt 1 kuferek Boże Narodzenie szt 1 papier fakturowy zestaw 1 klej do filcu szt 2 majsterkowanie z filcem zestaw 1 filcowe arkusze zestaw 1 papier welurowy zestaw 1 folia piankowa zestaw 1 klej do foli piankowej szt 2 folia piankowa - różne rodzaje kpl 5 tekturowe ozdoby świąteczne kpl 1 tektura różne kpl 6 witraże kpl 4 nożyczki dla leworęcznych szt 6 pistolety do kleju szt 3 sztyfty do pistoletu kpl 3 masa do przyklejania szt 5 farby do szkła kpl 1 kredki do malowania szkła kpl 1 fartuszki MB 3 szt 25 duże poduszki do stempli szt 4 koraliki kpl 2 podkładki XL kpl 3 kształty - podkładki kpl 1 koraliki do prasowanek kpl 1 zwierzęta podkładki kpl 1 kredki bambino zestaw 1 dziurkacze - różne szt 15 nożyczki ze wzorem szt 5 mix pędzli - duży zestaw 1 kartonowe kwiatuszki zestaw 1 jajka tekturowe zestaw 2 tasiemki samoprzylepne zestaw 1 zawieszki wielkanocne zestaw 3 filcowe ozdoby wielkanocne zestaw 3 szlaczki Szt.1 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.52.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

SIWZ - *doc *pdf

załącznik nr 8 - dostosowanie pomieszczeń

załacznik nr 9 - meble

załącznik nr 10 - zabawki

załącznik nr 11 - RTV

załącznik nr 12 - arkusz cenowy

załacznik nr 13 - arkusz cenowy

załącznik nr 14 - arkusz cenowy

załącznik nr 15 - arkusz cenowy

 

 


 

Pytania do przetargu nieograniczonego  IZP.271.1.2014
p n. „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Osiek”
 
Pytanie 1- Zdanie nr 2, - 2.1.1.Meble i wyposażenie – oddział przedszkolny nr 1, poz.5
Szafka ubraniowa – proszę o podanie ilości przegródek, wymiary, dla jakiej ilości dzieci ma być przeznaczona.
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie 1.
Szafka ubraniowa powinna składać się z 5 modułów(przegródek) .
Wymiary szafki ubraniowej 108,5x50x130
Ilość dzieci w dwóch oddziałach ok.50.
 
Pytanie 2- Zdanie nr 2, - 2.1.2.Meble i wyposażenie – oddział przedszkolny nr 2, poz.1,3
 
Stół przedszkolny prostokątny z regulowanymi nogami- czy zamawiający wymaga aby stoły miały kolorowe obrzeża ? czy przyjmie stoły w jasnym odcieniu brzozy z wzmocnionymi blatami o gr. 25 mm, wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm, w tej samej tonacji?
Krzesełko dziecięce z regulowaną wysokością – proszę o podanie zakresu regulacji.
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie 2.
 
Zamawiający wymaga przy stołach przedszkolnych kolorowych obrzeży tj. w kolorze seledynowym ( limonka).
Krzesełko dziecięce – regulowane  wysokości 3-4.
 
 Pytanie 3- Zdanie nr 2, - 2.1.2.Zabezpieczenie grzejników zabudową– oddział przedszkolny nr 1 i2,
Obudowa grzejników z pianki HDPE na metalowej ramie – proszę o podanie dolanych wymiarów szerokości i głębokości obudowy.
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie 3.
 
Zgodnie ze SIWZ należy dokonać pomiaru.
Grzejniki są o wysokości 60 cm i szerokości 20 cm.
 
Pytanie 4- Zdanie nr 2, - 2.1.2.Zabezpieczenie grzejników zabudową– oddział przedszkolny nr 1 i2.
Proszę podać dokładną ilość grzejników, która ma być zabezpieczona zabudową.
 
Odpowiedź zamawiającego na pytanie 4.
 
Łącznie 9 grzejników do zabudowy.

Osiek, 28.05.2014
IZP.271.1.2014
 
Zestawienie ofert wraz z cenami,
jakie wpłynęły w ramach przetargu nieograniczonego
p n. „ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Osiek”
 
 
 
Numer
 oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena
netto/brutto
1
NOWA SZKOŁA
90-248 Łódź
ul. POW 25
Zadanie 1 – -----------
Zadanie 2.1 – 36 891,24 zł / 45 354,00 zł
Zadanie 2.2 – 21 459,13 zł / 26 265,00 zł
Zadanie 2.3 – -----------
2
MOJE BAMBINOSP Z O.O. SP. K.
93-428 Łódź
ul. Grunwaldzka 46
Zadanie 1 – -----------
Zadanie 2.1 – -----------
Zadanie 2.2 – 20 448,42 zł / 24 963,02 zł
Zadanie 2.3 – -----------
3
KLADREW URSZULA MUŻA-KLAMANN
83-300 Kartuzy
ul. 3-Maja 17/6
Zadanie 1 – -----------
Zadanie 2.1 – 52 137,00 zł/ 64 128,51 zł
Zadanie 2.2 –-----------
Zadanie 2.3 – 27 058,00 zł / 33 281,34 zł
 
 

Osiek, 30.05.2014r
IZP/271/1/2014
 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/3410-1/2010
Nazwa zadania: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Osiek”
1.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zadań:
 Zadanie Nr 2.2. wyposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawkienia.
 
Postępowanie unieważniono na podstawie art.93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz.907,t.j. z późn.zm.).
 
 
 
 


data wytworzenia2014-04-29
data udostępnienia2014-04-29
sporządzone przezKlein Małgorzata
opublikowane przezMałgorzata Klein
ilość odwiedzin95
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Osiek, Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, tel.: 58 582 12 81, fax: 58 582 12 11, urzad@osiek.gda.pl, www.osiek.gda.pl/
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@