Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Osiek
Menu góra
Strona startowa Gmina Osiek Ochrona danych osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ochrona danych osobowych, bieżące, menu 197 - BIP - Urząd Gminy Osiek”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej: „RODO”), informujemy iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Osiek, ul. Kwiatowa 30, 83-221 Osiek, urzad@osiek.gda.pl, tel: 58 582 12 82

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Grzegorz Wąsacz, e-mail: iod@osiek.gda.pl

3) Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:

  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowy z kontrahentem,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą,
  • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  •  wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7) W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych.

8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10) W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11) W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator pozyskuje je z publicznie dostępnych źródeł, m.in. ze stron internetowych, wewnętrznych rejestrów prowadzonych przez organy administracji publicznej, wizytówek, rejestrów działalności gospodarczej (np. KRS i CEiDG), prasy oraz/lub od innych podmiotów przekazujących dane osobowe.

12) W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator może przetwarzać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer telefonu oraz/lub inne dane pozyskane przez Administratora.

13) W toku przetwarzania, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

14) Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.


 

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych dotyczących dowodów osobistych - pobierz

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych dotyczących aktów stanu cywilnego i zmiany imienia i nazwiska - pobierz

Klauzula informacyjna - przetwarzanie danych osobowych dotyczących ewidencji ludności - pobierz

Metryka

sporządzono
2018-06-16 przez
udostępniono
2018-06-16 00:00 przez Gniewkowska Joanna
zmodyfikowano
2022-05-18 14:19 przez Gniewkowska Joanna
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2304
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.