Używamy cookies i podobnych technologii w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że ciasteczka będą umieszczane w Twoim urządzeniu elektronicznym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Gmina Osiek
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Osiek

Menu podmiotowe

 
Wrota Pomorza 
 
Biuletyn Informacji Publicznej 
 
Gminy Pomorza 
 
Osiek 
 
Urząd Gminy Osiek 
 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie


Zespół Interdyscyplinarny


Informację udostępniono: 30.05.2012 11:51
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2012 10:28


Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 
Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr  125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek utworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
 
Celem działania Zespołu będzie skoordynowanie wszelkich działań instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom krzywdzonym. Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań pomocowych.
 
Zasady działania zespołu interdyscyplinarnego
 
Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.
 
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji:
-   jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
-   gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
-   Policji,
-   oświaty,
-   ochrony zdrowia,
-   organizacji pozarządowych,
-   kuratorzy sądowi.
W jego skład mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele innych niż ww. podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli osoby, które znają problemy rodziny lub zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji.
Skład  Zespołu nie jest stały i zależy od problemu występującego w danej rodzinie.
 
Podczas spotkań Zespołu planowane są następujące działania:
 1. diagnoza problemu i ustalenie strategii pomocowych
 2. podział ról i działań
 3. ocena i weryfikacja dotychczasowych działań
 4. prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu (protokół oraz sprawozdania z realizacji podjętych działań zawierające wnioski).
 
Adresatami działań podejmowanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego są przede wszystkim:
- rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka, współmałżonka, osoby niepełnosprawnej jak również osoby niespokrewnionej,
-   rodziny, w których nadużywany jest alkohol,
-   rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem/dziećmi,
-   rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie  wobec małoletnich.
 
Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:
-   prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny,
-   prośbę dziecka,
-   informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
-   informacje uzyskane z placówek oświatowych,
-   informacje od innych służb (urzędu pracy, pomocy społecznej, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych).
 
Tworzenie grup roboczych
 
Zespół interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy może tworzyć grupy robocze (zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Skład grupy roboczej został określony w ustawie i obejmuje te same podmioty, które wchodzą w skład zespołu interdyscyplinarnego, z wyjątkiem kuratorów sądowych, których udział w przypadku grup roboczych jest fakultatywny.
Standardowo do grupy roboczej będzie powoływany:
-   Pracownik socjalny, w którego rejonie zamieszkuje dana rodzina,
-   Dzielnicowy, w którego rewirze zamieszkuje dana rodzina,
-   Przedstawiciel GKRPA,
-   Przedstawiciel placówki oświatowej, do której uczęszczają dzieci,
-   Przedstawiciel ochrony zdrowia.
 
Zadania grupy roboczej określone są w ustawie  i należą do nich w szczególności:
-   opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
-   monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi  do przemocy, oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
-   dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
 
Plan pomocy powinien zawierać:
-   dane osobowe (informacje, kogo dotyczy sprawa i kto bierze udział w posiedzeniu),
-   określenie – na podstawie diagnozy – obszaru pracy, czyli wskazanie celu działania,
-   podział zadań wśród członków grupy.
Zarówno członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego jak i grupy roboczej przed przystąpieniem do wykonywania swoich obowiązków muszą złożyć stosowne oświadczenie dotyczące poufności informacji i danych osobowych, w tym danych wrażliwych, które uzyskali w trakcie pracy.
 
Dnia 12 grudnia 2011 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Osiek Nr 42/2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny.
 
Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób, których łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu przemocy w konkretnych rodzinach.
 
Obecny Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:
 1. Magdalena Czajka – Pedagog w ZSP w Osieku –Przewodniczący ZI
 2. Mirosława Kosecka – Starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku,
 3. Beata Kazubowska - Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Osieku,
 4. Jarosław Błażejewski – Przedstawiciel Komisariatu Policji w Skórczu, dzielnicowy Gminy Osiek,
 5. Małgorzata Klein – Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osieku,
 6. Wiktoria Ziemer – Pielęgniarka Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical – Ośrodka Zdrowia w Osieku,
 7. Agnieszka Krawczyk - Pedagog w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku
 8. Dorota Nowińska-Bucka – Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd.
 
Przed przystąpieniem do pracy Zespołu zostały spełnione trzy formalne warunki do jego powstania.
W dniu 04.11.2011r. Rada Gminy w Osieku podjęła Uchwałę Nr IX/49/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Zostały również podpisane porozumienia o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym pomiędzy Gminą Osiek reprezentowaną przez ówczesnego Wójta, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w jego skład.
 Ostatecznym etapem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie było ww. Zarządzenie.
Miejscem obrad Zespołu Interdyscyplinarnego jest biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku przy  ul. Wyzwolenia 2
 
Pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego.
W dniu 20.12.2012 r. o godz. 13.00  odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Osiek. W trakcie spotkania został wybrany Przewodniczący Zespołu – Pani Magdalena Czajka. Członkowie Zespołu zapoznali się z założeniami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz z zadaniami Zespołu Interdyscyplinarnego w świetle przepisów prawa. Następnie wywiązała się dyskusja na temat przyszłości Zespołu i zakresu pracy.
 
Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny lub osoba potrzebują pomocy, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku bądź do jednego z członków w celu zweryfikowania zaistniałego problemu rodziny.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.
    
 
KONTAKT:
 
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY GMINY OSIEK
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
ul. Wyzwolenia 2
83-221 Osiek
tel. 58 582 12 23


Wprowadził(a):
Małgorzata Klein

Zatwierdził(a):
Małgorzata Klein